Aktualności2018-07-03T16:24:13+00:00

Wścieklizna – informacje

Wścieklizna Choroba ta jest jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury. Wirus wścieklizny przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). Zakażenie [...]

Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 21 marca 2023 r.

. Znak:Or.524.5.2023 Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 21 marca 2023 r. . . w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 r. . [...]

Dofinansowanie do szkoleń dla osób pracujących!

. Dofinansowanie do szkoleń dla osób pracujących! Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.   Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?   • Musisz mieć ukończone 25 lat [...]

XLIV Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLIV Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 23 marca 2023 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie : a) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  23 marca 2023 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia rodzajów świadczeń [...]

Zapraszamy do udziału w Radzie Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027

Szanowni Państwo, informujemy iż od dnia 20 marca br. będą przyjmowane zgłoszenia do udziału w Radzie Programowej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027. Szczegóły na temat naboru znajdują się tutaj: https://otulinapodkrakowska.pl/nabor-partnerow-spoleczno-gospodarczych-do-rady/ Rada Programowa stanowi ciało doradcze Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska w zakresie przygotowania i wdrożenia Strategii IIT. Rada reprezentuje wszystkich właściwych dla realizacji Strategii IIT partnerów społeczno-gospodarczych, w szczególności reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska, promowania [...]

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

WÓJT GMINY KONIUSZA Znak: Or. 524.4.2023 Koniusza, dnia 10 marca 2023 r. . OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 10 marca 2023 r. . o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonych Zarządzeniem  Nr 14/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 marca 2023 r. oraz  Zarządzeniem Nr [...]

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Ustawa z 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zastąpiła tę z 2 kwietnia 2004 r, z czym wiąże się szereg zmian w identyfikacji zwierząt. • Zgodnie z przepisami prowadzenie centralnej bazy danych, obejmującej m.in. koniowate, zostało powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. • Dokonywanie opisu koniowatego oraz wydawanie dokumentu identyfikacyjnego koniowatego pozostają w kompetencjach związków hodowców koni, podmiotów uznanych do prowadzenia odpowiednich ksiąg hodowlanych, które będą [...]

Warsztaty strategiczne

Szanowni Mieszkańcy, prace nad Strategią Rozwoju Gminy Koniusza 2033 trwają. Analizujemy kluczowe dane statystyczne, zbieramy informacje od Państwa w formie ankiet, kolejny krok to warsztaty strategiczne. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu. Warsztaty strategiczne odbędą się 14 marca 2023r. o godzinie 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której na bieżąco informujemy o postępach prac nad strategią. Zachęcamy także do wypełnienia ankiety diagnostycznej https://docs.google.com/.../1FAIpQLSedoS5yugIkXO.../viewform [...]

„Projektu nr. RPMP.11.02.00-12-0848/17 pn. Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą” – zakończono rzeczową realizację projektu

. . „Projektu nr. RPMP.11.02.00-12-0848/17 pn. Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą” – zakończono rzeczową realizację projektu . Beneficjentem projektu jest Gmina Koniusza Projekt pn. „Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 11 Oś Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa [...]

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

WÓJT GMINY KONIUSZA Or. 524.2.2023 ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 2 marca 2023 r. . w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. 30 ust. [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2023 roku przez organizacje pozarządowe

WÓJT GMINY KONIUSZA Or. 524.3.2023 ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania [...]

„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – zakończono rzeczową realizację projektu !

„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – zakończono rzeczową realizację projektu ! Beneficjentem projektu jest Gmina Koniusza (Lider Gmina Kocmyrzów-Luborzyca). Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU BEZ PRZETARGU ORAZ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Koniusza Nr 11/2023 z dnia 01 lutego 2023 r. . WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU BEZ PRZETARGU . Lp. Położenie nieruchomości Właściciel/ nr księgi wieczystej . Nr działki . Opis Nieruchomości/ powierzchnia . Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Wysokość opłat z tytułu najmu i termin wnoszenia opłat Najemca . 1. . Koniusza . Własność: Gmina Koniusza KR1H/00021837/6 . 27/4 [...]

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem.

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem. Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  Można się o nią ubiegać  po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe. Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w [...]

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju [...]

XLIII Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA     Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLIII Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 26 stycznia 2023 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie : a) zmiany w Uchwale Nr [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  26 stycznia 2023 r. (tj. czwartek) o godzinie  830 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w zmiany w Uchwale Nr IV/19/2018 [...]

PROTOKÓŁ z dnia 18 stycznia 2023 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2023 rok”

Wójt Gminy Koniusza R.Ż.6140.18.2022 Koniusza, dnia 18 stycznia 2023 r. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy Strona Internetowa Gminy Koniusza . PROTOKÓŁ z dnia 18 stycznia 2023 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2023 rok” . 1.Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu [...]

Sprzedaż węgla z programu zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Koniusza informuje, że Gmina Koniusza kontynuuje sprzedaż węgla z programu zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych, które określono przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 2236) na okres do 30 kwietnia 2023r. Gospodarstwa domowe, które nie składały wniosku lub nie dokonały zakupu węgla w 2022 roku proszone są o złożenie wniosku o preferencyjny zakup węgla kamiennego [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.10.2022                  Koniusza, dnia 27 grudnia 2022 r. . . OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz.1173 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 56 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Ryś” w [...]

XLII Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLII Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 29 grudnia 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Podjęcie uchwał w [...]

Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Koniusza w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2023 rok”.

WÓJT GMINY KONIUSZA R.Ż.6140.18.2022 Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 15 grudnia 2022 r. . W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2023 rok”. . Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  13 grudnia 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 57 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sarenka” w Wawrzeńczycach.

WÓJT GMINY KONIUSZA . Nasz znak: R.Ż.6151.9.2022                  Koniusza, dnia 7 grudnia 2022 r. . . OBWIESZCZENIE . Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz.1173 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 57 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sarenka” w Wawrzeńczycach. . Załącznik [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLI Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 13 grudnia 2022 r. ( tj. wtorek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/333/2022 Rady Gminy Koniusza z [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy  Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej informuje, że w dniu 12 grudnia 2022r. (tj. poniedziałek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok, Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2031, Sprawy bieżące, wolne wnioski, Zakończenie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Koniusza Nr 100/2022 z dnia 05 grudnia 2022 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY BEZ PRZETARGU NA OKRES DO 3 LAT . Lp. Położenie nieruchomości Właściciel/ nr księgi wieczystej . Nr działki . Opis Nieruchomości/ powierzchnia . Przeznaczenie nieruchomości          i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Wysokość opłat z tytułu dzierżawy i termin wnoszenia opłat Dzierżawca . 1. . Glewiec . Własność: Gmina [...]

Lokalna Strategia Rozwoju – konsultacje

  Szanowni Mieszkańcy, trwają prace nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), która obejmuje także obszar naszej gminy. Zachęcamy do czynnego udziału w tym procesie, LSR jest odpowiedzą na lokalne potrzeby naszej społeczności. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej LGD - www.prokopara.pl <http://www.prokopara.pl>  - znajdą tam Państwo szczegółowe informacje o pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju, raporty z konsultacji, raporty diagnostyczne itp. oraz możliwość zgłaszania uwag/pomysłów w ramach konsultacji. Swoje pomysły mogą Państwo zgłaszać [...]

Informacja dotycząca preferencyjnego zakupu węgla

Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty na [...]

XL Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XL Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 29 listopada 2022 r. ( tj. wtorek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Ślubowanie Radnego. 3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 6. Interpelacje i wnioski Radnych. 7. Wnioski Sołtysów. 8. Wnioski Kierowników Jednostek. 9. [...]

XXXIX Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXIX Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 24 listopada 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie : a) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  22 listopada 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie  1000 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje,  że w dniu  16 listopada 2022 r. (tj. środa) o godzinie  12:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Rozpatrzenie pism i wniosków mieszkańców oraz Sołtysów Gminy Koniusza. Wyjazd Komisji w teren. Sprawy bieżące i wolne wnioski, [...]

Program zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych – Gmina Koniusza

Wójt Gminy Koniusza informuje, że Gmina Koniusza przystąpiła do rządowego programu zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych, które określono przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 2236). Mając na uwadze konieczność ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla oraz skonkretyzowania jego sortymentu (ekogroszek/groszek, gruby) zwracamy się do mieszkańców Gminy Koniusza o składanie wniosków o [...]

Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap!

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap! Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. . Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w [...]

Przerwy w dostawie wody

UWAGA! W dniu 04.11.2022 r. w godzinach od 8:00 do 12:30 na terenie miejscowości Biórków Wielki i Zielona mogą wystąpić przerwy w dostawach wody z gminnego wodociągu. Konieczne do przeprowadzenia prace na wodociągu zostaną wykonane jak najszybciej.

PROTOKÓŁ   z dnia 31 października 2022 r. z przebiegu konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Znak: Or.526.7.2022           Koniusza, dnia 31 października 2022 r. . .   PROTOKÓŁ   z dnia 31 października 2022 r. z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok" . 1.Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu "Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok". 2.Forma przeprowadzenia [...]

Plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w  obwodzie nr 33  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” w Łętkowicach.

WÓJT GMINY KONIUSZA  Koniusza, dnia 27 października 2022 r. Nasz znak: R.Ż.6151.8.2022              OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz.1173 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w  obwodzie nr 33  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” w Łętkowicach. [...]

Drugie warsztaty z cyklu spotkań organizowanych w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027. 

W dniu 26 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy odbyły się drugie warsztaty z cyklu spotkań organizowanych w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027.  W warsztatach wzięli udział przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych z Gmin: Kłaj, Koniusza oraz Słomniki, w tym członkowie Rady Programowej, przedstawiciele Gmin i organizacji społecznych. Podczas spotkania uczestnicy zgłaszali swoje pomysły i omawiali jakie działania mogą być realizowane w ramach Strategii. [...]

Spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju

11 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju przygotowywaną przez Lokalną Grupę Działania ProKoPaRa, która obejmuje gminy powiatu proszowickiego oraz powiatu miechowskiego. W spotkaniach udział wzięli m.in. mieszkańcy gminy, władze samorządowe, pracownicy Urzędu Gminy, radni, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe (m.in. KGW, OSP) oraz przedstawiciele LGD. Spotkanie przeprowadzono w partycypacyjnej formule warsztatów, uczestnicy w trakcie dyskusji diagnozowali mocne i słabe strony [...]

Warsztaty strategiczne realizowane w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027.

W dniu 12 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy odbyły się warsztaty strategiczne realizowane w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych z Gminy Koniusza, Gminy Kłaj oraz Gminy Słomniki, w tym członkowie Rady Programowej, przedstawiciele Gmin i organizacji społecznych. Uczestników spotkania przywitał Wójt Gminy Pan Wiesław Rudek. Warsztaty poprowadzili specjaliści Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXVIII Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 13 października 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski  Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie : a) zmieniająca Uchwałę Rady Gminy [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  13 października 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady [...]

Plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie  łowieckim nr 47

Nasz znak: R.Ż.6151.7.2022     Koniusza, dnia 5 października 2022 r.   OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz.1173),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie  łowieckim nr 47, dzierżawionym przez   Koło Łowieckie „Dąb” w Koniuszy.   Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:     Plan polowań [...]

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Znak: Or.526.7.2022                   Koniusza, dnia 4 października 2022 r.   INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 4 października 2022 r.  o przeprowadzeniu konsultacji    Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) Wójt Gminy Koniusza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji , informuje, że w dniu 3 października 2022 r. (tj. poniedziałek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. Analiza i rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Analiza i rozpatrzenie wniosku o zmieszczenie obwieszczenia dla ludności polskiej ws. prawa. Sprawy bieżące, wolne [...]

XXXVII Sesja Rady Gminy Koniusza

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXVII Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 27 września 2022 r. ( tj. wtorek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie : a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów [...]

INFORMACJA – zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

INFORMACJA Urząd Gminy w Koniuszy przypomina, że zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 572 ze zm.), zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Jednocześnie informujemy, że art. 77  ustawy z [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 46  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Darz-Bór” w Krakowie.

Koniusza, dnia 19 września 2022 r. Nasz znak: R.Ż.6151.6.2022         WÓJT GMINY KONIUSZA OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz.1173),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 46  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Darz-Bór” w Krakowie.   Załącznik nr 1 do Obwieszczenia: [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 15 września 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie 8 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Komisja objazdowa [...]

Nabór partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027 (Strategii IIT).

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 5 września 2022 r. Szanowni Państwo, Wójt Gminy Koniusza Wiesław Rudek informuje o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027 (Strategii IIT). Termin naboru: Zgłoszenia do Rady będą przyjmowane od 5 do 19 września 2022 roku do godziny 15:00 w jednej z następujących form: on-line, wypełniając formularz pod linkiem: https://forms.gle/aXLJaMuHYqwLqHVG7; osobiście w biurze Stowarzyszenia, które mieści się [...]

Wniosek o dodatek węglowy

Wniosek o dodatek węglowy Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. W zaproponowanym rozwiązaniu [...]

XXXVI Sesja Rady Gminy

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 sierpnia 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Podjęcie uchwał w sprawie : a) wyrażenia [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  18 sierpnia 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  wyodrębnienie [...]

WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Ekodoradca

INFORMACJA O WYNIKU NABORU  w Urzędzie Gminy Koniusza, Koniusza 55,  32-104 Koniusza  na stanowisko:  Ekodoradca  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Ekodoradca została wybrana  Pani Anna Sołek, zamieszkała w Niegardowie  Uzasadnienie dokonanego wyboru:  Wybrana osoba posiada wykształcenie odpowiednie do wymagań stawianych w ogłoszeniu  o naborze, posiada bogatą wiedzę oraz znajomość odpowiednich przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem. _________________________________________________________________________   WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABÓR [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWA

INFORMACJA O WYNIKU NABORU w Urzędzie Gminy Koniusza, Koniusza 55,  32-104 Koniusza na stanowisko: Księgowa Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Księgowazostała wybrana Pani Agnieszka Chmiela, zamieszkała w Wierzbnie Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrana osoba posiada wykształcenie odpowiednie do wymagań stawianych w ogłoszeniu o naborze, posiada bogatą wiedzę oraz znajomość odpowiednich przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem. .   ____________________________________________________________________________________________________________________________________ WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABÓR [...]

XXXV Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 14 czerwca 2022 r. ( tj. wtorek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Rozpatrzenie „Raportu o [...]

AGROPROMOCJA

 Małopolski Ośrodek doradztwa Rolniczego informuje, że w dniach 10-11 września br. w Starym Sączu, na terenie Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II, odbędzie się XXX Wystawa Rolnicza AGROPROMOCJA 2022. Będzie to jubileuszowa edycja tej znaczącej dla naszego województwa wystawy, mającej na celu promocję małopolskiego rolnictwa, firm działających w sferze agrobiznesu oraz produktów rolniczych wytwarzanych na terenie Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku gospodarczego i kulturalnego Sądecczyzny. Zakres  tematyczny AGROPROMOCJI obejmie [...]

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2021 ROK

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2021 ROK Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) Wójt Gminy Koniusza przedstawia Radzie Gminy Koniusza Raport o stanie Gminy Koniusza za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. [...]

ZARZĄDZENIE NR 40/2022 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku  przez organizacje pozarządowe

Or. 524.2.2022 ZARZĄDZENIE NR 40/2022 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji [...]

Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie: przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych gminy Koniusza w dziedzinie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe

Or. 524.1.2022 Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie: przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych gminy Koniusza w dziedzinie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2022 roku.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy [...]

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza 

Koniusza 23 maja 2022r. OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza  Na podstawie art. 17 pkt 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz.U.2022.503)  oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz.U.2021 z późn. zm.), [...]

Terminy odbioru – “Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

W związku z przystąpieniem Gminy Koniusza do projektu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", realizowanym przez Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach, z udziałem dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Informujemy, iż odbiór folii od osób, które złożyły w [...]

Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert

. Znak:Or.524.4.2022 Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 kwietnia 2022 r. . . w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 r. . [...]

Harmonogram odbioru odpadów – maj-grudzień 2022 r.

​Informujemy o zamieszczeniu harmonogramu odbioru odpadów na okres maj-grudzień 2022 r. nowe terminy odbioru odpadów zostały dodane do aplikacji "Kiedy Śmieci" harmonogram można sprawdzić i pobrać na stronie https://koniusza.pl/gospodarka-odpadami/ - w górnej części strony znajduje się widget za pomocą, którego można sprawdzić harmonogram dla danej miejscowości, natomiast poniżej w rozwijalnym menu - pozycja "Harmonogram odbioru odpadów" znajduje się zbiorczy harmonogram oraz plik "Do pobrania" harmonogram został umieszczony również w aktualnościach [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informuje,  że w dniu  28 kwietnia 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  1200 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. Omówienie mienia gminnego. Omówienie zagadnień dotyczących: - remont drogi gminnej „Pietrzejowice-Nowa Wieś – Biórków Wielki” w miejscowości [...]

Zero waste na co dzień”

Już w ten piątek przypada największe międzynarodowe święto ekologii – Dzień Ziemi (22 kwietnia). Tegoroczne hasło przewodnie „Invest in our planet”, czyli „Zainwestuj w naszą planetę”, zwraca uwagę na konieczność współpracy i wprowadzania zmian na różnych płaszczyznach: od rządów przez przedsiębiorstwa po zwykłych obywateli. Jedną z często poruszanych kwestii jest konieczność ograniczenia roli plastiku w życiu codziennym. Według aktualnych statystyk, przeciętny Polak produkuje aż 330 kg śmieci rocznie – czyli [...]

XXXIV Sesja Rady Gminy Koniusza

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXIV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Podjęcie uchwał w sprawie : a) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  21 kwietnia 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  8:30 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie sprawy dotyczącej wyrażenia zgody [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 13 kwietnia 2022 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2022 r.

WÓJT GMINY KONIUSZA Znak: Or. 524.3.2022 Koniusza, dnia 13 kwietnia 2022 r. . OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 13 kwietnia 2022 r. . o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr [...]

Usuwanie  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

W związku z udziałem GMINY KONIUSZA w projekcie usuwania folii rolniczych realizowanym przez Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich  i Ochrony Środowiska pn.:„Usuwanie  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z dofinansowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Koniusza, przeprowadza inwentaryzację odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie GMINY KONIUSZA.  Rolników zainteresowanych  przekazaniem odpadów do odebrania  prosimy [...]

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Or. 524.2.2022 ZARZĄDZENIE NR 28/2022 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji [...]

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Or. 524.1.2022 ZARZĄDZENIE NR 27/2022 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 7 kwietnia 2022 roku . w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. [...]

XXXIII Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 31 marca 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie : a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  22 marca 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki [...]

SYSTEM REJESTRACJI UCHODŹCÓW Z UKRAINY RUSZY 16 MARCA // СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ ПОЧНЕ ПРАЦЮВАТИ 16 БЕРЕЗНЯ

Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca we wszystkich Urzędach w Polsce.W Urzędzie Gminy w Koniuszy rejestracja jest możliwa w godzinach od 8:30 do 14:30. Реєстрація біженців з України, які хочуть одержати персональний номер PESEL і залишитися в Польщі, розпочнеться найближчої середи, 16 березня в усіх офісах у Польщі. У районному центрі надання адміністративних послух в Конюшах реєстрація [...]

Nabory ARiMR

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Zasady obowiązujące w tegorocznym naborze różnią się od tych z lat wcześniejszych. O przyznanie dofinansowania mogą starać się rolnicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Pomoc mogą otrzymać również osoby, [...]

OGŁOSZENIE – SKUP LASÓW I TERENÓW POD ZALESIANIE

OGŁOSZENIE - SKUP LASÓW I TERENÓW POD ZALESIANIE Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miechów informuje, że jest zainteresowane zakupem gruntów lasów i gruntów przeznaczonych do zalesiania oraz przedstawia procedurę postępowania. Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U.2021, poz. 1275) kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, [...]

Informacja dot. Ukrainy

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie: ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego; wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C); wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen; posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu; wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym; zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy. Pomoc oferowana [...]

Wielka moc lokalnej społeczności – remont w przedszkolu w Niegardowie

Chcieć to móc!  Mimo planów budowy nowego przedszkola w Niegardowie, rodzice przedszkolaków, postanowili podjąć inicjatywę poprawy warunków w obecnie funkcjonującym obiekcie. Wszystko zaczęło się od pomysłu... Chęci drobnej i zarazem niezbędnej zmiany. Planowana wymiana starych i zniszczonych stolików w salach przedszkolaków przerodziła się generalny remont sal, korytarza, szatni. Rodzice włożyli ogromny wkład pracy, w pozyskanie sponsorów i własnoręczne przeprowadzenie remonu. Urząd Gminy sfinansował zakup nowych mebli - stoliczków i szafek, [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 24 lutego 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie projektu uchwały [...]

XXXII Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 24 lutego 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie : a) określenia programu opieki nad [...]

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich. Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich - Festiwalu „Polska Od Kuchni”.   Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, przygotowane z myślą by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich [...]

Zimowa opieka nad bocianimi gniazdami

Zimowa opieka nad bocianimi gniazdami Co roku w sezonie jesienno-zimowym, gdy bocianów nie ma w Polsce energetycy z TAURON Dystrybucja prowadzą prace pielęgnacyjne i montują platformy dla bocianów  w około 200 miejscach. Nowopowstałe gniazda wynoszone są powyżej przewodów, którymi płynie prąd. Prace są konieczne, ponieważ gniazda zlokalizowane bezpośrednio na słupie energetycznym i z dużą ilością materiału, stanowią zagrożenie dla samych bocianów, bezawaryjnej pracy sieci energetycznej i otoczenia. Niekiedy energetycy muszą [...]

Stopień alarmowy ALFA –CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wprowadzano pierwszy stopień alarmowy CRP ( stopień ALFA –CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 15 lutego 2022 r. od godz. 23:59 do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 23:59. PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY CRP (ALFA–CRP) wprowadza się w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie [...]

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok

Koniusza, dnia 14 lutego 2022 r. Wójt Gminy Koniusza R.Ż.6140.1.2022 Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy Strona Internetowa Gminy Koniusza   PROTOKÓŁ z dnia  11 lutego  2022 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok”   1. Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie przyjęcia [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  10 lutego 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad [...]

Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego i rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza

Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego i rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza   Kontynuacja edukacji przedszkolnej W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023, tj. od 21 lutego 2022 r. rodzice/opiekunowie dzieci zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego  składają  deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 do [...]

Szkolenie – Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.  Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego. Udział w szkoleniu dla mieszkańców obszarów wiejskich jest bezpłatny.   [pdf-embedder url="https://koniusza.pl/wp-content/uploads/2022/01/OK.DROW_.4210.4.2022-gminy-1.pdf" [...]

Konkurs – “Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

  Załączniki: [pdf-embedder url="https://koniusza.pl/wp-content/uploads/2022/01/Klauzula-informacyjna-RODO.pdf" title="Klauzula informacyjna RODO"] [pdf-embedder url="https://koniusza.pl/wp-content/uploads/2022/01/ogloszenie_konkurs_Polska_Wies_XIV.pdf" title="ogłoszenie_konkurs_Polska_Wieś_XIV"] [pdf-embedder url="https://koniusza.pl/wp-content/uploads/2022/01/regulamin_konkursu_Polska_Wies_XIV.pdf" title="regulamin_konkursu_Polska_Wieś_XIV"]

Badanie opinii rolników – zagadnienia melioracyjne.

Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne. Link do ankiety: https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA do 28.01.2022r. do godz. 24.00   Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (strona internetowa: https://agrocompolska.pl , funpage Facebook: https://www.facebook.com/Agrocom-Polska-Jerzy-Koronczok-365351806897829 ) i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - więcej o projekcie: https://www.itp.edu.pl/inomel/ ).   (Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA-PREMIERY 2022!) Odpowiedzi są anonimowe i będą [...]

Znane i zapomniane kolędy – koncert GOK Koniusza

Polskie Kolędy – znane i zapomniane  W tym świątecznym okresie prezentujemy Państwu koncert wykonywany przez muzyczny duet: wokalistkę Igę Krzaczyńską oraz akordeonistę Jacka Kopca. Pragniemy przedstawić polskie kolędy w tradycyjnych oraz nowoczesnych opracowaniach.  Koncert trwa 45-60 minut w zależności od okoliczności. Posiadamy własny sprzęt nagłośnieniowy. Wydarzenie obejmuje około 20 utworów, każdy w oryginalnej aranżacji i interpretacji. Między innymi byłyby to: Anioł pasterzom mówił, A wczora z wieczora, Betlejemska Jasność, Cicha [...]

Harmonogram otwartych konkursów ofert dla NGO – 2022

W styczniu, lutym i marcu Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosi ponad 20 otwartych konkursów ofert dla małopolskich organizacji pozarządowych. Wśród nich są planowane nabory na zadania z obszarów m.in. kultury, edukacji, turystyki, sportu, ekologii i ochrony przyrody, rozwoju przedsiębiorczości, wspierania osób z niepełnosprawnością, czy idei wolontariatu. Mowa tu m.in. o konkursach: „Małopolska Gościnna” – I, II i III edycja, „Małopolska! Postaw na edukację”, „Kocham Polskę!”, „Małopolska – tu technologia staje się [...]

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

Od stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca nowe świadczenie - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz stopniowo przejmuje wypłatę świadczenia 500+. Ważne strony internetowe: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230 - informacja dot. świadczenia wychowawczego 500+. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250  – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).   [pdf-embedder url="https://koniusza.pl/wp-content/uploads/2022/01/Ulotka-Rodzinny-Kapital-Opiekunczy-dla-osob-ktore-przyjely-dziecko-na-wychowanie.pdf" title="Ulotka - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - dla osób, które przyjęły dziecko na wychowanie"] [pdf-embedder url="https://koniusza.pl/wp-content/uploads/2022/01/Ulotka-Rodzinny-Kapital-Opiekunczy-dla-rodzicow-dziecka.pdf" title="Ulotka - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - dla rodziców dziecka"] [pdf-embedder url="https://koniusza.pl/wp-content/uploads/2022/01/Ulotka-500-na-dziecko-ktore-ma-opiekuna-faktycznego-opiekuna-prawnego-lub-jest-umieszczone-w-pieczy-zastepczej.pdf" title="Ulotka - 500+ na dziecko, które ma opiekuna [...]

II. miejsce dla Gminy Koniusza!!!

II. miejsce dla Gminy Koniusza!!! Gmina Koniusza otrzymała nagrodę w wysokości 500 000,00 zł za zajęcie II. miejsca w powiecie Proszowickim w konkursie „Rosnąca odporność”. Konkurs miał na celu premiowanie gmin, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2021 roku w danym powiecie.

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego informuje, że w dniu 18 i 20 stycznia 2022 r. (tj. wtorek i czwartek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Dzień 18.01.2022 r. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Komisja objazdowa do Szkół Podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Koniusza – Szkoła Podstawowa w Rzędowicach oraz [...]

Informacje na temat planowanych badań statystycznych na terenie woj. małopolskiego

[pdf-embedder url="https://koniusza.pl/wp-content/uploads/2022/01/KRK-WO.5073.1.2021.3.docx.pdf"] BADANIA ANKIETOWE REALIZOWANE PRZEZ  URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE W 2022 ROKU   Nazwa badania Symbol badania Termin realizacji badania  Imię i nazwisko koordynatora Kontakt Badanie budżetów gospodarstw domowych  BBGD 01.01 – 31.12.2022 Danuta Włodarczyk D.Wlodarczyk@stat.gov.pl Ankieta zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych E-GD 01-25.01.2022 Kondycja gospodarstw domowych  KGD 01.01 – 31.12.2022 Wydatki poniesione na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska OS-GD 01.01-31.03.2022 [...]

Uruchomienie platformy zakupowej

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które narzucają elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych powyżej 130.000 zł netto. Link do platformy: platformazakupowa.pl/pn/koniusza Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.  Jak to wygląda w praktyce: Na stronie postępowania będzie Specyfikacja Warunków [...]

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok”.

WÓJT GMINY KONIUSZA R.Ż.6140.1.2022 Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 11 stycznia 2022 r. W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok”. Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 [...]

Dodatek osłonowy – Tarcza antyinflacyjna

Dodatek osłonowy jest  kluczowym elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.  Obsługą dodatku osłonowego w Gminie Koniusza będzie zajmował się Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Koniuszy. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość [...]

Remonty dróg na terenie Gminy Koniusza

Zadania zostały dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.   W 2021 roku na terenie gminy Koniusza zostały przeprowadzone remonty dróg, które zostały dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odcinki dróg, na których zostały przeprowadzone remonty oraz kwoty dofinansowania na poszczególne zadania: Remont drogi gminnej nr 160495K "Pietrzejowice - Nowa Wieś - Biórków Wielki" w [...]

07 stycznia 2022 r. (piątek) Urząd Gminy w Koniuszy i jednostki organizacyjne będą nieczynne.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 7 stycznia 2022 r. (piątek) Urząd Gminy w Koniuszy, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Koniuszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy będą nieczynne. Dzień wolny dla pracowników wskazanych jednostek wynika wprost z obowiązujących w Polsce przepisów - 1 stycznia 2022 r. był dniem ustawowo wolnym od pracy przypadającym w sobotę, w związku z powyższym 7 stycznia został wyznaczony jako dodatkowy dzień wolny od pracy.       [...]

 Informacja z dnia 29 grudnia 2021 r. o wyniku I  przetargu ustnego  ograniczonego na sprzedaż działki nr 162/9 położonej w Glewcu 

 Informacja z dnia 29 grudnia 2021 r. o wyniku I  przetargu ustnego  ograniczonego na sprzedaż działki nr 162/9 położonej w Glewcu        Wójt Gminy Koniusza informuje, że przeprowadzony w dniu 29 grudnia  2021 roku o godz. 10:00 pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 162/9 położonej w Glewcu gmina Koniusza, stanowiącą własność Gminy Koniusza zakończył się wynikiem pozytywnym. Chęć przystąpienia do przetargu zgłosiła jedna osoba – właściciele działki [...]

OBWIESZCZENIE plan polowań

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.18.2021     Koniusza, dnia 22 grudnia 2021 r.   OBWIESZCZENIE   Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości skorygowany plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 53  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sarenka” w Wawrzeńczycach.   [...]

XXXI. Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXI. Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 29 grudnia 2021 r. ( tj. środa), o godz. 9:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie : a)    określenia wysokości opłat za pobyt [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.17.2021     Koniusza, dnia 17 grudnia 2021 r.   OBWIESZCZENIE   Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości uzupełnienie planu polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 32  Koła Łowieckiego „Dąb” w Koniuszy.   Załącznik nr [...]

Rekrutacja do drugiego etapu projektu ,,Obudź swój potencjał zawodowy”

Informujemy, że w dniach od 16.12.2021 do 04.01.2022 r trwa rekrutacja do drugiego etapu projektu ,,Obudź swój potencjał zawodowy” który realizowany przez Gminę Koniusza za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Opoka z siedzibą w Chechle.  Projekt jest finansowany jest z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do 90 osób (60 osób dorosłych i 30 [...]

24 grudnia 2021 r. Urząd Gminy w Koniuszy i inne jednostki organizacyjne będą nieczynne

24 grudnia 2021 r. Urząd Gminy w Koniuszy będzie nieczynny Uprzejmie informujemy, iż dnia 24 grudnia 2021 r. (piątek) Urząd Gminy w Koniuszy będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy. Podstawa prawna: Zarządzenie Wewnętrzne Nr 21/2021 Wójt Gminy Koniusza z dnia 15 grudnia 2021 r.   24 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy nie będzie czynny – zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy nr 7/2021 z dnia 15.12.2021 [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.16.2021             Koniusza, dnia 14 grudnia 2021 r.   OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 24  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” w Łętkowicach. [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  14 grudnia 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt [...]

OT KOWR w Krakowie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie 

OT KOWR w Krakowie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie  ,,MałoPolska słodko smakuje na Boże Narodzenie” Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie „MałoPolska słodko smakuje na Boże Narodzenie”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy, obejmującej łącznie prezentację i opracowanie rysu historycznego przepisu tym razem na regionalny słodki wypiek, który jest tradycyjnym wypiekiem bożonarodzeniowym, charakterystycznym [...]

GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM

2021-12-07 GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM Szanowni Państwo W związku z otrzymanym stanowiskiem od Centrum Projektów Polska Cyfrowa organizatora konkursu „Grant PPGR” potwierdzonym na spotkaniu on-line w dn. 30.11.2021 r. dotyczącym weryfikacji dokumentacji  i konieczności doprecyzowania informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej złożonych wniosków oraz dodatkowym określeniem wymagań dotyczących dołączanych dokumentów potwierdzających fakt czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie tj. otrzymanie komputerów dla uczniów, [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.15.2021            Koniusza, dnia 1 grudnia 2021 r.   OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 54  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Ryś” w Krakowie. [...]

Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT PROSZOWICKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Dlatego zwracamy się [...]

Informacja z dnia 30 listopada 2021 r. o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dzierżawę części dachu budynku Domu Nauczyciela w Koniuszy

Informacja z dnia 30 listopada 2021 r. o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dzierżawę części dachu budynku Domu Nauczyciela w Koniuszy   Wójt Gminy Koniusza informuje, że przeprowadzony w dniu 30 listopada 2021 roku o godz.10 00 pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części dachu budynku Domu Nauczyciela w Koniuszy stanowiący własność Gminy Koniusza, pod antenę przekaźnikową, zakończył się wynikiem pozytywnym. Chęć przystąpienia do przetargu zgłosiła jedna Firma pod nazwą [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej informuje, że w dniu 23 listopada kwietnia 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok, Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029, Sprawy bieżące, wolne wnioski, Zakończenie.

OBWIESZCZENIE plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.14.2021     Koniusza, dnia 18 listopada 2021 r.   OBWIESZCZENIE   Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 53  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sarenka” w Wawrzeńczycach.      Z up. [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXX Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 25 listopada 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie : a)przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Koniusza na [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.13.2021 Koniusza, dnia 12 listopada 2021 r.   OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 23 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” w Krakowie.   Załącznik nr 1 do [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  16 listopada 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 32  Koła Łowieckiego „Dąb” w Koniuszy.

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.11.2021     Koniusza, dnia 15 października 2021 r.   OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 32  Koła Łowieckiego „Dąb” w Koniuszy.   Załącznik nr 1 do Obwieszczenia: [...]

Archeologiczne badania powierzchniowe

Znak: 5315.49.2021 Na prośbę firmy DOLMEN Marcin Przybyła, Michał Podsiadło s.c., Plac Serkowskiego 8/3, 30-512 Kraków – pismo z dnia 07.10.2021 roku, informujemy, że w okresie: listopad 2021 r. oraz październik – listopad 2022 roku, w południowej części gminy Koniusza przeprowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe. Badania te polegają na rejestrowaniu i mapowaniu przez kilkuosobową ekipę archeologów zabytków ruchomych zalegających na powierzchni pól uprawnych. Badania prowadzone będą na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. W [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXIX Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się 14 października 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie : a)wyrażenia [...]

WERYFIKACJA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH

WERYFIKACJA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH Wójt Gminy Koniusza informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych”, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Koniusza. Wstępna, wyrywkowa weryfikacja złożonych dotychczas deklaracji wykazała, że błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie [...]

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2022 rok

WÓJT GMINY KONIUSZA Znak: Or.526.15.2021       Koniusza, dnia 5 października 2021 r. INFORMACJA  WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 5 października 2021 r.  o przeprowadzeniu konsultacji    Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Koniusza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. [...]

OBWIESZCZENIE dot. planu polowań zbiorowych

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.9.2021         Koniusza, dnia 29 września 2021 r.   OBWIESZCZENIE   Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 33  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Darz-Bór” w Krakowie.   [...]

Zaproszenie na webinarium

Szanowni Państwo! W związku z panującą sytuacją i trudnym położeniem wielu firm, Agencja marketingowa NPROFIT wraz z platformą Teardeals oraz partnerem strategicznym Adshock, po raz drugi będzie prowadzić kampanię społeczną dla przedsiębiorców #bądźwidoczny. Zapraszamy Państwa do udziału w naszym webinarium, które odbędzie się 29 września 2021 roku – dotyczyć będzie kampanii Google Ads dla e-commerce – sklepów internetowych I tego jak za pomocą kampanii zwiększyć sprzedaż. Więcej informacji pod linkiem: [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje,  że w dniu 23 września 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie  8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Wyjazd Komisji w teren – opracowanie planu pracy remontów, napraw bieżących dróg na 2021 rok, Sprawy [...]

Informacja dot. przydatności do spożycia wody w części miejscowości Koniusza

W części wodociągu publicznego na terenie miejscowości Koniusza, doszło do przekroczenia parametrów mikrobiologicznych dla wody pitnej. W związku z tym Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia (po jej wcześniejszym przegotowaniu). Konserwator sieci niezwłocznie podjął działania naprawcze, które zostały szczegółowo opisane poniżej. Jednocześnie informujemy, że problem ten dotyczy tylko krótkiego odcinka wodociągu "od hydroforni", a nie całości sieci wodociągowej. Woda podawana z ujęć spełnia [...]

XXVIII Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXVIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 9 września 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za pierwsze półrocze 2021 [...]

Konsultacje społeczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Konsultacje społeczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej Ten etap konsultacji społecznych dokumentu  potrwa od 30 lipca do 15 września 2021 r. Wszelkie opinie, sugestie, komentarze i uwagi można zgłaszać poprzez formularz zamieszczony na poświęconej konsultacjom stronie, na portalu gov.pl: https://gov.pl/web/wprpo2020, na której znajduje się webankieta: #konsultacje .    

Uwaga ! Uwaga ! Wojewódzki Urząd Pracy przedłuża rekrutację do projektu Łap skilla!

Uwaga ! Uwaga ! Wojewódzki Urząd Pracy przedłuża rekrutację do projektu Łap skilla! Mamy jeszcze wolne miejsca dla osób młodych, pracujących w wieku 18 - 24 lata. Chcesz więcej zarabiać? Awansować? Nie zwlekaj z decyzją, zgłoś się do projektu i zgarnij do 7.545.00 zł.  dofinansowania na szkolenia i kursy. Rekrutacja potrwa do wyczerpania limitu miejsc. Warto się pospieszyć! Więcej znajdziesz na stronie: Łap skilla! - projekt dla młodych pracujących (pociagdokariery.pl)

Pikniki rodzinne

Już w tą niedzielę - 22 sierpnia 2021 r., zapraszamy na pikniki rodzinne, które odbędą się na terenie Gminy Koniusza.  Liczne atrakcje czekają na Państwa, w Wierzbnie, Polekarcicach oraz Dalewicach na placach przy remizach OSP. Każdy znajdzie coś dla siebie - nie zabraknie atrakcji dla dzieci (gier, zabaw, animacji, dmuchańców), poczęstunku w formie grilla oraz orzeźwiających lodów. Ponadto przygotowano wystawy tematyczne i pokazy ratownictwa. Na chętnych będą czekać również zawody [...]

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Szanowni Mieszkańcy Gminy Koniusza Przypominamy iż trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań  Zachęcamy do wyboru jednej z 4 metod spisu:    Czekanie może kosztować nawet 5 tys. zł! Dlaczego tak ważne jest, aby spisać się jak najszybciej i nie czekać z tym do ostatniego dnia spisu? Jeśli przegapimy termin i przypomnimy sobie o spisie już po jego zakończeniu, popełniamy wykroczenie. A to może oznaczać grzywnę - jej wysokość zależy [...]

O pomocy dla rolników – ogólnopolski webinar już w połowie lipca!

O pomocy dla rolników - ogólnopolski webinar już w połowie lipca! Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają rolników do udziału w darmowym internetowym webinarium, które odbędzie 15 i 16 lipca 2021 r o godz. 11. Spotkanie rozłożone zostało na dwa dni, aby umożliwić jak największej grupie rolników skorzystanie z tej formy edukacyjnej. W [...]

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024. [...]

Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych

Dnia 1 lipca 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) Pan Wiesław Rudek – Gminny Komisarz Spisowy w Koniuszy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego [...]

Zapytanie ofertowe na zadanie realizowane pn: DOSTAWA WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W POSĄDZY

Zadanie realizowane w ramach Projektu: ,,Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Koniusza” dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Koniusza, 22.06.2021 roku PU.1.2021 Wszyscy zainteresowani postępowaniem Zapytanie ofertowe na zadanie realizowane pn: DOSTAWA WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W POSĄDZY   1. Zamawiający: Gmina Koniusza, z siedzibą: 32-104 Koniusza 55 e-mail: gmina@koniusza.pl Do niniejszej procedury zastosowano zasadę rozeznania rynku, zgodną z [...]

Informacja o badaniach archeologicznych.

Zgodnie z prośbą Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego – pismo znak: IAr.4620.9.2.2021 BK z dnia 31.05.2021 roku, informujemy, że od drugiej połowy roku 2021 do roku 2025 w terminach niekolidujących z pracami rolnymi i prawidłową wegetacją roślin, na terenie pól uprawnych w miejscowościach Dalewice i Rzędowice Gmina Koniusza, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego planuje przeprowadzenie powierzchniowych badań archeologicznych i nieinwazyjnych badań geofizycznych. Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Koniusza: www.koniusza.pl, BIP oraz przekazując [...]

Kierunek Kariera otwarty dla osób z wyższym wykształceniem

Kierunek Kariera otwarty dla osób z wyższym wykształceniem Pracujesz? Masz wykształcenie wyższe?  Chcesz dowiedzieć się jakie kompetencje ogólne warto rozwijać?  Nauczyć się języka obcego? Profesjonalnie zarządzać projektami? Zdobyć kompetencje cyfrowe lub z zakresu mobilności?  Jeśli tak, to mamy dla Ciebie ciekawą ofertę.  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”, w którym już 14 czerwca o godzinie 10.00 ruszamy z rekrutacją dedykowaną osobom z wyższym wykształceniem. Specjalnie dla tej grupy [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXVIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 17 czerwca 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Koniusza za rok [...]

Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy przypomina iż 1 czerwca 2021 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+. W związku z tym do dnia 30.06.2021 r należy złożyć nowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w celu kontynuacji wypłacanego  świadczenia. Informujemy również, że Świadczenie Wychowawcze 500+  nie jest przyznawane automatycznie i wymaga złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.  Wnioski można składać zarówno w formie elektronicznej, [...]

Wnioski w sprawie szkód spowodowanych w uprawach rolnych

W związku z wystąpieniem w ostatnich dniach niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (opady gradu i nawalnego deszczu), które spowodowały szkody w uprawach rolnych, informujemy, że gospodarstwa rolne, które poniosły straty w związku z gradobiciem mogą składać wnioski do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Urzędu Gminy o powołanie Komisji Wojewódzkiej ds. szacowania strat. Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik nr I). W zależności [...]

Komisje Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, -  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji informują,  że w dniu  10 czerwca 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie  1000 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w [...]

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU – 800 137 200

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU - 800 137 200  Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 –  otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.  Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski  Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna: poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli: od poniedziałku do piątku w [...]

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2020 ROK

  ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2020 ROK   Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) Wójt Gminy Koniusza przedstawia Radzie Gminy w Koniuszy Raport o stanie Gminy Koniusza za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta [...]

Czujniki tlenku węgla – akcja profilaktyczna

Co roku, mimo profilaktyki i akcji informacyjnych prowadzonych w całej Polsce czad zbiera swoje śmiertelne żniwo. Przypadki zatrucia tlenkiem węgla zdarzają się także w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Aby choć trochę zniwelować to zagrożenie, druhowie z OSP Polekarcice, wraz z Urzędem Gminy Koniusza przeprowadzili akcję profilaktyczną w ramach, której przekazano 20 czujników tlenku węgla, które trafiły do mieszkańców gminy Koniusza. Urządzenia te przekazano osobom samotnie gospodarującym, starszym i niepełnosprawnym. Mamy nadzieję, [...]

Modernizacja budynku przedszkola w Posądzy

  Zakończone zostały prace remontowe w budynku przedszkola w Posądzy. Dzięki przeprowadzonemu remontowi dzieci mają do dyspozycji nowoczesne, bezpieczne i przestronne przedszkole. Ta inwestycja to efekt racjonalnego spojrzenia na potrzeby mieszkańców i możliwości samorządu w zakresie systemu edukacji przedszkolnej i szkolnej. Efekt realizacji tego projektu, to nie tylko większa ilość miejsc w przedszkolu i lepsze warunki dla dzieci, ale także zupełnie nowa placówka na terenie gminy Koniusza, jaką jest Żłobek [...]

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę w maju

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę w maju. Jeżeli zadzwoni do Ciebie rachmistrz spisowy, zobaczysz na ekranie swojego telefonu numer: 22 828 88 88. Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefonicznie na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie. Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania. Przez cały czas równolegle ze spisem pracownicy statystyki prowadzą liczne badania, wynikające z programu badań statystycznych. Jeżeli [...]

Zapytanie ofertowe

Znak sprawy:  GOPS 4221.1.2021       Koniusza, dnia 18.05.2021 r.   Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z późn..zm.) I. Zamawiający:  Gmina Koniusza Adres do korespondencji: Koniusza 55, 32-104 Koniusza tel. 12 386 91 00, gmina@koniusza.pl zaprasza do złożenia ofert na: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn.: [...]

Zmiana terminu akcji szczepienia lisów wolno żyjących

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że z przyczyn od niego niezależnych uległ zmianie termin akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego i zostanie ona przeprowadzona w dniach od 13 do 21 maja 2021 r. W okresie wykonywania szczepień zaleca się: nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu, kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do [...]

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach: od 7 do 14 maja 2021 r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie. W okresie wykonywania szczepień zaleca się: nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na [...]

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021.                           Szanowni Państwo, W związku z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i jego wydłużeniem do 30 września br. uprzejmie informujemy, że podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest samospis, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym interaktywnego formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl. Spisać można się również na infolinii spisowej [...]

Webinar  „Wsparcie dla liderów społecznych i organizacji pozarządowych na przykładzie wybranych programów”

Webinar  „Wsparcie dla liderów społecznych i organizacji pozarządowych na przykładzie wybranych programów” zaplanowany jest na 5 maja 2021r. o godzinie 10.00 pod adresem  https://tiny.pl/r6qj6  i będzie dostępny dla członków grupy „Inspiracje dla lokalnych liderów. Małopolska”, która powstała z myślą o małopolskich sołtysach, członkach Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych. W programie spotkania: 10.00 – Michał Kądziołka – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Rozpoczęcie, powitanie uczestników i partnerów wydarzenia Kierunek Kariera i Kierunek [...]

Pomóżmy spisać się seniorom

Od 1 kwietnia do 30 września br., zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), na terenie całego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  29 kwietnia 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w domu ludowym w Polekarcicach, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie i omówienie wniosków w sprawie udzielenia dotacji z budżetu [...]

Przełączenie numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Od 20 kwietnia 2021 roku mieszkańcy Krakowa, dzwoniąc na numer 998, usłyszą komunikat: „Numer alarmowy 112, proszę czekać na zgłoszenie się operatora”. To bowiem wtedy rozpocznie się w Małopolsce proces przełączania numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się dziś briefing prasowy, na którym omówiono te zmiany. Wzięli w nim udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita, małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. [...]

Webinar: “Sołtysowanie w czasie pandemii”

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze: Sołtysowanie w czasie pandemii organizowanym przez Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich! 23 kwietnia br. o godz. 19.00 zapraszamy na webinar: Sołtysowanie w czasie pandemii. Wydarzenie będzie rejestrowane i transmitowane na facebookowej stronie Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich: Webinar: Sołtysowanie w czasie pandemii. | Facebook Gośćmi specjalnymi będą:  Pan Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz  Pan Grzegorz Przybyło – Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Nasi eksperci:  Pani Jadwiga [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 19.04.2021 roku (tj. poniedziałek) o godzinie 900  w Urzędzie Gminy Koniusza, sala nr 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. Omówienie mienia gminnego. Omówienie zagadnień dotyczących: - remont drogi dojazdowej do pól Piotrkowice Wielkie – Dalewice, - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA 

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany budżetu Gminy Koniusza [...]

Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego  informuje, że w dniu 13 kwietnia 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Informacja na temat Żłobka, Przedszkoli i Szkół z terenu Gminy Koniusza. Rozpatrzenie pisma dotyczącego łączenia klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Koniuszy. Rozpatrzenie pisma w sprawie upamiętnienia Jana Feliksa [...]

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać! Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br. Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania [...]

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory 31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku. Premie dla młodych rolników  To już kolejny – 7. nabór wniosków o bezzwrotne „Premie dla młodych [...]

Od 1 kwietnia do 30 czerwca Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są: mieszkańcy Polski - zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS www.spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy.  Mieszkańcy Gminy Koniusza, którzy nie mogą się spisać we własnym zakresie mogą dokonać samospisu w Urzędzie Gminy [...]

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich. Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.  Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 25 marca 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. b) [...]

Komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Gminy w Koniuszy

Komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Gminy w Koniuszy W związku z wprowadzeniem zaostrzonych obostrzeń na terenie całego kraju i pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, od poniedziałku (tj. 22.03.2021) wprowadzamy zmiany w obsłudze bezpośredniej w Urzędzie Gminy w Koniuszy. Klienci będą obsługiwani z zachowaniem reżimu sanitarnego - pojedynczo i w miarę możliwości załatwienia danej sprawy bez wizyty w budynku Urzędu Gminy. Prosimy wszystkich również o ograniczenie wizyt w siedzibie urzędu i załatwianie jak [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 16 marca 2021 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Znak: Or. 524.3.2021 Koniusza, dnia 16 marca 2021 r.   OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 16 marca 2021 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2021 r.  przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Koniusza z dnia 10 marca 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Koniusza z [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Koniusza

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego -  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,   informują,  że w dniu  18 marca 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu [...]

Egzamin „Małych Strażaków” w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Koniuszy

Egzamin „Małych Strażaków” w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Koniuszy W dniu 11 marca 2021 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Jestem mały - wiem więcej” trwającego od września 2020 r. Podczas jego realizacji uczniowie klasy II a i II b zdobyli umiejętności i wiedzę z zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i sposobu udzielania pierwszej pomocy. „Mali strażacy” mogli sami zmierzyć się z przeprowadzeniem upozorowanej akcji powypadkowej - [...]

Szkolenie e-learningowe pn. „Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w organizowanym szkoleniu e-learningowym pn. „Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich”. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką obszarów górskich i podgórskich. Szkolenie odbędzie się w terminie 29.03–23.04.2021 r. na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 10 marca 2021 roku   w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Or. 524.1.2021 ZARZĄDZENIE NR 12/2021 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 10 marca 2021 roku   w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2021 roku  przez organizacje pozarządowe

Or. 524.2.2021 ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2021 roku  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji [...]

Projekt  ,,Obudź swój potencjał zawodowy” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy

Gmina Koniusza za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy realizuje projekt pod nazwą ,,Obudź swój potencjał zawodowy”, który finansowany jest z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Partnerem w projekcie jest Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” z siedzibą w Chechle.  Projekt skierowany jest do 90 osób (60 osób dorosłych i 30 dzieci zamieszkałych lub uczących się na terenie Gminy Koniusza. Grupę docelową stanowią osoby: zagrożone [...]

Środa z profilaktyką

Serdecznie zapraszamy na cykliczną akcję Narodowego Funduszu Zdrowia, poświęconą profilaktyce chorób i promocji zdrowia. Każda środa to inny, ważny aspekt naszego zdrowia, choć najwięcej z nich poświęconych jest zapobieganiu cukrzycy i otyłości. Akacja przeznaczona jest dla osób w różnym wieku, które chcą zmienić swoje życie na zdrowsze, a także dla tych którzy nie potrafią odnaleźć się w życiu z chorobą. Na stronie akademii NFZ (https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021/) zamieszczone zostały informacje oraz  materiały edukacyjne  (ulotki i krótkie filmy z ekspertami) dotyczące nowotworów głowy [...]

PFRON – program Aktywny Samorząd

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Oddział Małopolski PFRON przypomina, że już od 01 marca 2021 roku można złożyć wnioski o dofinasowanie przez Internet, oszczędzając czas, nie wychodząc z domu i nie stojąc w kolejkach.   SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA System Obsługi [...]

Europejski Zielony Ład – spotkanie online 4 marca z Januszem Wojciechowskim – komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Europejski Zielony Ład – spotkanie online 4 marca z Januszem Wojciechowskim – komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów serdecznie zapraszają do udziału w Dialogu Obywatelskim z  Januszem Wojciechowskim – komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią tegoroczna edycja odbędzie się w formie transmisji online. Po szeregu spotkań dotyczących przyszłej [...]

Projekt  ,,Obudź swój potencjał zawodowy” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy

Gmina Koniusza za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy realizuje projekt pod nazwą ,,Obudź swój potencjał zawodowy”, który finansowany jest z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Partnerem w projekcie jest Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” z siedzibą w Chechle.   Projekt skierowany jest do 90 osób (60 osób dorosłych i 30 dzieci zamieszkałych lub uczących się na terenie Gminy Koniusza. Grupę docelową stanowią osoby: [...]

80 mln zł dla przedsiębiorców na fotowoltaikę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje 80 mln zł, w tym 30 mln zł dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego, na inwestycje mające na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. W wsparcie będzie można się starać od 31 marca do 28 maja 2021 roku. Nabór konkursowy (ostatni) zostanie przeprowadzony w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz [...]

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU dotyczące świadczenia usług doradcy klienta w projekcie pt. ,,Obudź swój potencjał zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 1/2021 Załącznik do zapytania ofertowego

Projekt „Absolwent-Praca-Stabilizacja”

Projekt „Absolwent-Praca-Stabilizacja” Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” serdecznie zapraszają studentów i absolwentów szkół wyższych do udziału w projekcie „Absolwent, Praca, Stabilizacja”. Projekt jest adresowany do osób zamieszkujących województwa: śląskie, opolskie i małopolskie, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.  Projekt „Absolwent-Praca-Stabilizacja” to kompleksowe wsparcie niepełnosprawnych studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy. Grupa docelowa Osoby niepełnosprawne posiadające [...]

Jubileusz 50-lecia

23 pary z gminy Koniusza obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbyła się w dniach 18-19 lutego 2021r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Polekarcicach. Złoci małżonkowie otrzymali medale przyznane przez Prezydenta RP. Dodatkiem do medali były upominki i dyplomy z życzeniami podpisane przez Wójta Gminy Koniusza Wiesława Rudka, Przewodniczącego Rady Gminy Koniusza Andrzeja Nogiecia oraz Zastępcę Kierownika USC Piotra Jakubasa. Uroczystość odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Lista Jubilatów: [...]

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do [...]

Nie dajcie się nabrać – ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców

Nie dajcie się nabrać - ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje o anonimowej osobie, która podając się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, oferuje "pomoc" przy obsłudze wniosku o przyznanie dofinansowania. Ma ona polegać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kurierowi 350 zł, to pracownik Agencji sam zadzwoni do wnioskodawcy i zajmie się obsługą jego wniosku. W związku z tym ARiMR ostrzega rolników [...]

Cyberklasa! – Informacje dla 8-klasistów

UWAGA OŚMIOKLASISTO! Jeśli już teraz wiesz, że stać Cię na więcej, że zwyczajna nauka nie rozwinie Twojego potencjału, może warto pomyśleć o szkole ponadpodstawowej i klasie o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”? CYBER.MIL Z KLASĄ - INWESTYCJA W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapewne jesteś uważnym obserwatorem i widzisz, że rozwój i technika pędzą w zastraszającym tempie. Współczesny świat kładzie olbrzymi nacisk na kreatywność i niecodzienność. Ale żeby zaistnieć za kilka jako [...]

Obowiązki posiadaczy zwierząt gospodarskich i towarzyszących

Obowiązki posiadaczy psów USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz.U. 2020, poz. 1421) Art. 56. [Szczepienie przeciw wściekliźnie] 1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od [...]

Żłobek Samorządowy w Wierzbnie.

10 lutego w Gminie Koniusza zainaugurował swoją działalność Żłobek Samorządowy w Wierzbnie. Jest to pierwsza tego typu instytucja w naszej gminie. Inwestycja polegała na przebudowie obiektu dawnego Przedszkola w Wierzbnie i adaptowaniu go na cele żłobka i pozwoliła na uzyskanie 48 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Koszt adaptacji i wyposażenia pomieszczeń wyniósł 666.921,00 zł  z czego 417.050,00 zł pochodzi ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [...]

MŁODZIEŻ SOLIDARNA Z DZIEDZICTWEM

MŁODZIEŻ SOLIDARNA Z DZIEDZICTWEM Obszar tematyczny projektu: Młodzież, rozwój kompetencji społecznych, osoby młode na rynku pracy, Instytucja kontraktująca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  Czas trwania: 01.09.2019-31.12.2021 Projekt finansowany w ramach programu POWER 2014-2020, Numer i nazwa Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych 160 osób młodych poprzez kształtowanie kompetencji zgodnych z klasyfikacją ESCO ułatwiających wejście na rynek pracy. Grupa docelowa projektu to osoby młode [...]

Przedłużony termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Przedłużony termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych  Informujemy, że Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (LINK)  

Szczepienia – Ważna informacja zmiana numeru telefonu. 

Informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 Ważna informacja zmiana numeru telefonu.  Od dnia 9 lutego 2021 r. informacje i pomoc w sprawach związanych ze szczepieniami można uzyskać w przychodniach, oraz  u Koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 – działającym w urzędzie gminy lub telefonicznie pod numerem telefonu 734 430 270 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00–15:00.  

Uchwała Antysmogowa – Program Czyste Powietrze – Informacje dla mieszkańców!

Szanowni Państwo, w związku z aktualizacją programu “Czyste Powietrze” bardzo zachęcamy wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Koniusza, do wzięcia w nim udziału. Program ten w naszym województwie jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wszelkie informację dotyczące realizacji tego programu, możecie Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy w Koniuszy ( pokój nr. 5 tel. 12 386 91 00 wew. 23). Bardzo nas cieszy fakt zwiększającego się [...]

Ptasia Grypa – komunikat

W związku z wystąpieniem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie działań zapobiegających zagrożeniom wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa małopolskiego, uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców gminy o zgłaszanie Powiatowemu Inspektoratowi Weterynaryjnemu w Proszowicach wszystkich przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi). Zgłoszenia można kierować pod numer telefonu: (12) 386-17-75”

Trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Spis będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. wg stanu na 31 marca 2021 r. godz. 24.00. Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio i [...]

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych Wójt Gminy Koniusza jako Gminy Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.  Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 [...]

Darmowy transport na szczepienia dla osób starszych i niepełnosprawnych

Ważna informacja dla pacjentów niepełnosprawnych, w podeszłym wieku oraz mających trudności w dostępie do punktów szczepień przeciwko COVID-19: Gmina Koniusza zapewnia bezpłatny transport do tych punktów.  Transport jest przeznaczony dla osób: - posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami. - mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).  W tym celu należy [...]

Chcesz rozliczyć PIT w urzędzie? Umów się na konkretny termin. Bezpiecznie i bez kolejek.

Chcesz rozliczyć PIT w urzędzie? Umów się na konkretny termin. Bezpiecznie i bez kolejek. Już 15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa udostępni w usłudze Twój e-PIT zeznania podatkowe większości podatników. 85% z nich rozliczy się przez Internet z domu. Osoby, które będą chciały skonsultować tegoroczne rozliczenia osobiście w urzędzie skarbowym KAS zaprasza do rezerwacji wizyty na www.podatki.gov.pl. Wizyty nie trzeba umawiać, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać [...]

III miejsce dla Gminy Koniusza – Powszechny Spis Rolny 2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gmina Koniusza zajęła III miejsce w konkursie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w formie samospisu, w trakcie Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Dziękujemy wszystkim rolnikom z terenu naszej gminy, a także osobom zaangażowanym w promocję i przeprowadzenie spisu rolnego - rachmistrzom oraz pracownikom Gminnego Biura Spisowego. To dzięki Waszemu zaangażowaniu możliwe było uzyskanie tego wyróżnienia, a także sprawne [...]

Informacja dotycząca rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli; Terminy rekrutacji; Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego i rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza Kontynuacja edukacji przedszkolnej W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022, tj. od 22 lutego 2021 r. rodzice/opiekunowie dzieci zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 do dyrektora [...]

Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu możliwe jest za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej, na której znajduje się webankieta: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr.  

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ W GMINIE KONIUSZA

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ W GMINIE KONIUSZA Wójt Gminy Koniusza uprzejmie informuję, że na terenie naszej gminy rusza Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. Program będzie realizowany w : Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wierzbnie, Wierzbno 2, 32-104 Koniusza, tel. 12 386 92 99 ( rejestracja w godzinach pracy ośrodka ) SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice – tel. 12 386 51 19 (rejestracja w godzinach 10.00 do 12:00 od poniedziałku do piątku) [...]

Przewodniczący Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  14 stycznia 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXIV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 29 grudnia 2020 r. ( tj. wtorek), o godz. 9:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Uchwały Nr VIII/70/2019 Rady [...]

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r. Aby móc ubiegać się o pomoc: łączny [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej, informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 r. (tj. środa) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2027. Sprawy bieżące, wolne wnioski. Zakończenie.

Komunikat dotyczący przydatności wody do spożycia na terenie gminy Koniusza (aktualizacja i wyjaśnienia)

Na podstawie ponownych wyników badań laboratoryjnych próbek wody z poszczególnych wodociągów i stosownych decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, informujemy że woda wodociągowa na terenie gminy Koniusza jest zdatna do spożycia i spełnia wszelkie normy w zakresie jej dopuszczenia do użytkowania i spożywania przez ludzi. Stosowną dokumentację w tym zakresie zamieszczamy poniżej. Wyjaśnienia dotyczące poprzednich komunikatów wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, w zakresie przydatności wody [...]

Aktualizacja komunikatu dot. przydatności wody do spożycia na terenie Gminy Koniusza

Poniżej zamieszczamy komunikaty dot. przydatności wody do spożycia na terenie gminy Koniusza, wydane przez "Agrobud" - administratora sieci wodociągowej na terenie gminy Koniusza, a także działań podjętych po wydaniu decyzji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach.   Jednocześnie informujemy, że niezwłocznie po wydaniu decyzji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, o braku przydatności wody do spożycia, sieć została przełączona na ujęcie "Polekarcice".     Informacja dot. ponownych badań [...]

Komunikat dot. przydatności wody do spożycia.

Poniżej zamieszczamy komunikaty dot. przydatności wody do spożycia na terenie Gminy Koniusza, wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach. Jednocześnie informujemy, że natychmiastowo zostały podjęte działania mające na celu doprowadzenie wody pod względem mikrobiologicznym do obowiązujących norm tj. chrolorowanie i płukanie sieci wodociągowej, a także przełączenie na inne ujęcie wody.