Zadanie realizowane w ramach Projektu:
,,Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Koniusza”
dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Koniusza, 22.06.2021 roku

PU.1.2021

Wszyscy zainteresowani postępowaniem

Zapytanie ofertowe
na zadanie realizowane pn:

DOSTAWA WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW
DO
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W POSĄDZY

 

1. Zamawiający: Gmina Koniusza, z siedzibą: 32-104 Koniusza 55
e-mail: gmina@koniusza.pl

Do niniejszej procedury zastosowano zasadę rozeznania rynku, zgodną z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do niniejszej procedury nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj, Dz. U. z 2019 r, poz. 1843) – zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia placu zabaw do Samorządowego Przedszkola w Posądzy, Posądza 94, Gmina Koniusza. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Koniusza, Oś priorytetowa 10: Wiedza i kompetencje; działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego asortymentu:

1. Huśtawka wagowa integracyjna
2. Ścianka funkcyjna – liczydło
3. Ścianka funkcyjna – muzyczna tablica
4. Ścianka funkcyjna – mini master
5. Ścianka funkcyjna – labirynt
6. Ścianka funkcyjna – lustra
7. Ścianka funkcyjna – trójkąty i kwadraty
8. Nawierzchnia – bezpieczna, syntetyczna SBR (HIC – 1.6) czerwona

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego ,,zapytania ofertowego”.

Wszelki asortyment dostarczany w ramach przedmiotu zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich. Przedmiot zamówienia obejmuje również w placówce przedszkola (Posądza 94, 32-010 Koniusza) kompleksową instalację i konfigurację dostarczanego wyposażenia oraz wykonanie szkolenia w zakresie obsługi dostarczanego przedmiotu zamówienia. Jakiekolwiek wskazania w zapisach niniejszego ,,zapytania ofertowego” pochodzenia materiałów lub norm, aprobat i certyfikatów(marka, producent, znak towarowy, itp.) należy traktować jako typ przykładowy, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych o nie gorszych parametrach
technicznych i funkcjonalnych.

3. Dodatkowe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego ,,zapytania ofertowego”, zapisami złożonej oferty, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami.

b) W przypadku wprowadzenia przez producenta nowego modelu wyposażenia Zamawiający dopuszcza zmianę wersji wyposażenia pod warunkiem, że nowa wersja lub model spełnia wymagania niniejszego ,,zapytania ofertowego”. W takiej sytuacji nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy.

c) W przypadku zakończenia wytwarzania któregoś ze wskazanych produktów lub danego modelu objętego umową lub wycofanie ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Polski, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego o parametrach spełniających wymagania niniejszego ,,zapytania ofertowego”, za cenę zaoferowaną w ofercie. W takiej sytuacji nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy.

d) W przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniających wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym ,,zapytaniu ofertowym”, za cenę zaoferowaną w ofercie. W takiej sytuacji nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy.

e) Zamawiający, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, może korzystać zarówno z uprawnień rękojmi za wady jak i gwarancji jakości, wynikającej z ustawy Kodeksy Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r, poz.
1145, z późn. zm.) oraz treści złożonej oferty. Informujemy, że w niniejszej procedurze ,,zapytania ofertowego” nie ma możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

3. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):

  • 37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw
  • 33682000-4 – Płyty gumowe

4. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31.07.2021 r.

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji lub dodatkowej dokumentacji, określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Urząd Gminy Koniusza:
Michał Bochenek, telefon kontaktowy: tel (12) 386 – 90 – 39 / (12) 386 – 90 – 27;
e-mail: gmina@koniusza.pl lub m.bochenek@koniusza.pl .

6. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

I. SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU W PROCEDURZE ,,ZAPYTANIA OFERTOWEGO”:
Warunki obowiązujące na realizację przedmiotu zamówienia dotyczą zdolności zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj.: o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) dysponują osobami uprawnionymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. przy najmniej:

– przynajmniej jedną osobą która zainstaluje dostarczony sprzęt objęty przedmiotem zamówienia w placówce przedszkola

UWAGA! Pod pojęciem instalacja sprzętu należy rozumieć wykonanie wszelkich czynności w celu uruchomienia sprzętu (w tym również złożenie sprzętu, wgranie programów, itp.) tak by sprzęt był w pełni gotowy do pracy. Zamawiający sprawdzi spełnianie warunków udziału w procedurze ,,zapytania ofertowego” w zakresie:

➢ dysponowania osobami uprawnionymi do realizacji zamówienia:
w oparciu o złożone przez Wykonawcę do oferty:

➢ oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w procedurze ,,zapytania ofertowego”
Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa na przygotowanym przez Zamawiającego druku,
stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz

➢ wypełniony wykaz osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Przedmiotowy druk wykazu stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

II. NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W PROCEDURZE ,,ZAPYTANIA OFERTOWEGO”, W ZAKRESIE OPISANYM W PRZEDMIOTOWEJ PROCEDURZE:

Z procedury niniejszego ,,zapytania ofertowego” zostanie wykluczony Wykonawca:

a) który nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tj. występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu w oparciu o:
– złożone przez Wykonawcę oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia. Niniejsze oświadczenie należy złożyć na druku, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej procedury zapytania ofertowego.

III. ZŁOŻYLI OFERTĘ NIE PODLEGAJĄCĄ ODRZUCENIU Z PROCEDURY ,,ZAPYTANIA OFERTOWEGO”, W ZAKRESIE OPISANYM W PRZEDMIOTOWEJ PROCEDURZE:

Z procedury ,,zapytania ofertowego” zostanie odrzucona oferta:
a) której treść nie odpowiada treści przedmiotowej procedury zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
b) złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków, określonych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym;
c) Wykonawcy, który nie składa wyjaśnień w zakresie treści oferty, o które poprosił Zamawiający, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów:

W niniejszej procedurze ,,zapytania ofertowego” stosowane są następujące kryteria oceny:
Cena – 100 %

UWAGA ! :
– Do oceny ofert przyjmuje się ceny brutto ofert.

8. Sposób oceny ofert:
W ocenie ofert biorą udział oferty, które nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu z prowadzonej procedury.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, według przyjętej skali 100 pkt, wg następujących kryteriów:

1) Cena – 100 %
Ilość punktów w ramach tego kryterium wyliczona będzie w oparciu o poniższy wzór:

(Cn/Cb x 100) x W = ilość punktów

w tym:

Cn – cena z VAT najniższa spośród ważnych ofert,
Cb – cena z VAT oferty badanej,
W – waga kryterium (cena – 100 %),

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie wybrana.
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania a także o wyborze oferty najkorzystniejszej podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. W piśmie do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający może określić już termin i miejsce zawarcia umowy.

9. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę sporządzić należy na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcę oraz
zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia. Do oferty należy załączyć kalkulację kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, sporządzoną na przygotowanym do tego druku – załącznik nr A do formularza oferty.

10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Wykonawca sporządza kalkulację kosztów wykonania przedmiotu zamówienia korzystając z druku – stanowiącego załącznik nr A do formularza oferty, opierając się na wytycznych ,,zapytania ofertowego”.

2. Przy sporządzaniu, wypełnianiu kalkulacji kosztów wykonania przedmiotem zamówienia na w/w druku Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zachować należytą staranność, aby uwzględnić w poszczególnych pozycjach wszelkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z poprawnym wykonaniem przedmiotu zamówienia, np. koszty transportu, koszty pracy personelu, koszty instalacji sprzętu oraz koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi, itp. Niniejsze koszty należy wkalkulować w pozycje wyceny.

3. Wykonawca oblicza wartości poszczególnych pozycji sporządzanej kalkulacji z dokładnością do 1 grosza (2 miejsc po przecinku). Tak obliczoną łączną/całkowitą wartość wykonania całego przedmiotu zamówienia Wykonawca przenosi do swojej oferty (formularza oferty). Cena ofertowa jest ceną brutto, uwzględniającą obowiązującą stawkę podatku VAT. Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kalkulacji (kosztorysu ofertowego), tj. ceny jednostek produktowych wskazanych w tabeli kalkulacji stanowią ryczałt, co oznacza że nie podlegają zmianie w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest pokazać w kalkulacji kosztów realizacji przedmiotu
zamówienia ceny jednostkowe dostarczanego asortymentu, które będą stanowiły podstawę rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie załączyć swoją kalkulację, tzw. kosztorys ofertowy do oferty. Stanowić on będzie dla Zamawiającego podstawę rozliczenia zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej w walutach obcych. Cena oferty ma być wyrażona w PLN.

5. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podaje w formularzu oferty cenę netto. Zamawiający w celu zapewnienia równego traktowania Wykonawców doliczy, na etapie oceny i porównania ofert, do niniejszej ceny netto obowiązujący w Polsce podatek VAT.

11. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na realizację przedmiotu zamówienia należy złożyć do dnia 30.06.2021 r. do godz. 12:00, drogą e-mailową na adres: e-mail: gmina@koniusza.pl. lub e-mail: m.bochenek@koniusza.pl . W tytule e-maila należy wpisać: DOSTAWA WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W POSĄDZY.
Prosimy by oferty złożone drogą e-mailową (nie podpisane certyfikowanym podpisemelektronicznym) w późniejszym terminie niż w/w potwierdzić drogą pisemną (w wersji papierowej) i złożyć na adres: Urząd Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55 (pok. nr 11 sekretariat, I piętro). Składane przez Wykonawcę uzupełnienia na żądanie Zamawiającego drogą e-mailową (nie podpisane certyfikowanym podpisem elektronicznym) należy również potwierdzić drogą pisemną (w wersji papierowej) na w/w adres pocztowy. Ofertę oraz załączane do niej dokumenty należy podpisać przez osobę do tego uprawnioną.

12. Osoby do kontaktu:

– Michał Bochenek, telefon kontaktowy: tel (12) 386 – 90 – 39 / (12) 386 – 90 – 27;

13. Wykonawca w celu zawarcia umowy musi dopełnić następujących formalności:

Podpisać umowę w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie na warunkach podanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego ,,zapytania
ofertowego”.

W przypadku gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w przedmiotowej procedurze uzyskał kolejna najwyższą liczbę punktów.

W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w/w formalności Zamawiający nie podpisze z nim umowy. W takiej sytuacji zaprosi do podpisania umowy kolejnego Wykonawcę, który w przedmiotowej procedurze uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

14. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie prowadzonej procedury:
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia prowadzonej procedury bez podawania przyczyny.
2) Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych zapytaniem ofertowym dokumentów, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym ,,zapytaniu ofertowym” Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Nie uzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub złożenie dokumentów niewłaściwych powoduje odrzucenie oferty z procedury. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o odrzuceniu oferty.
3) O wyniku przedmiotowej procedury zapytania ofertowego zamawiający powiadomi wszystkich jej uczestników.
4) Sposób komunikowania: poczta e-mail: gmina@koniusza.pl lub m.bochenek@koniusza.pl, poczta tradycyjna na adres: Urząd Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55 .
5) Zamawiający może poprosić o wyjaśnienie treści oferty jeżeli będzie ona budzić wątpliwości.
6) Zamawiający może wprowadzić modyfikację treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, mając na uwadze konieczność:
– wydłużenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na możliwość dostosowania do wprowadzonych zmian treści ofert Wykonawców – jeżeli będzie taka potrzeba;
– upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej oraz wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych Wykonawców, którzy się ujawnili na etapie prowadzonej procedury.

15. Warunki zlecenia zamówień podobnych:
Zamawiający nie przewiduje możliwości zlecenia dotychczasowemu Wykonawcy, zamówień podobnych, o których mowa w pkt 7 lit g podrozdział 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

16.Dodatkowe informacje dotyczące RODO:
Informujemy, że w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) będzie również: Zamawiający – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego
osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia procedury ,,zapytania ofertowego”. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Gmina Koniusza, 32-104 Koniusza 55, tel: (012) 386-91-00, e-mail: gmina@koniusza.pl ; inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Koniusza jest wybrany do tego podmiot: Pan Paweł Chochoł z którym można kontaktować się pod w/w adres e-mail: @pc-consulting.pl *; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotową procedurą ,,zapytania ofertowego”. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja przedmiotowej procedury w oparciu o dostępie do informacji publicznych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia procedury ,,zapytania ofertowego”, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w przedmiotowej procedurze ,,zapytania ofertowego”. Informuję, że w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku ,,procedury zapytania ofertowego” ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

17. Załączniki do niniejszej procedury:
– załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
– załącznik nr 2 – formularz oferty oraz załącznik nr A do formularza oferty,
– załącznik nr 3 – oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w procedurze ,,zapytania ofertowego”,
– załącznik nr 4 – wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (kluczowy personel),
– załącznik nr 5- oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia,
– załącznik nr 6 – projekt umowy.

Koniusza, dnia 22.06.2021 r.