Deklaracja dostępności

Jest to oficjalne oświadczenie o dostępności witryny internetowej Gminy Koniusza – www.koniusza.pl

Wstęp deklaracji

Gmina Koniusza dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.koniusza.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:

Gmina Koniusza
Telefon: (12) 386-91-00
Fax: (12) 386-90-15
E-mail: gmina@koniusza.pl
Adres korespondencyjny: Koniusza 55, 32-104 Koniusza

Data publikacji strony internetowej: 15.01.2014
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa www.koniusza.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości lub części. 
 • część załączników jest w postaci skanów

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • powiększenie lub pomniejszenie ekranu
 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • negatyw
 • jasne tło
 • podkreślenie linków
 • przystępna czcionka
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Koniuszy można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-10

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności: Natalia Stopińska
e-mail: n.stopinska@koniusza.pl
Telefon: (12) 386-91-00

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Koniuszy znajduje się pod adresem Koniusza 55 w Koniuszy i jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • Do budynku prowadzi jedno wejście na jednym poziomie.
 •  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
  i słabowidzące.
 • W budynku znajduje się parter oraz piętro.
 • W budynku nie ma windy oraz platformy przyschodowej.
 • Przy schodach zamontowane są poręcze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.