ESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że L Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 15 lutego 2024 r.
( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski Radnych.
  5. Wnioski Sołtysów.
  6. Wnioski Kierowników Jednostek.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębach Dalewice i Rzędowice, gm. Koniusza,
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowych położonych w Koniuszy,
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
d) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa ustalenia inkasentów tych opłat oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso,
e) poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso,
f) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2024 rok,
g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza,
h) współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  3. Zakończenie.