WERYFIKACJA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH

Wójt Gminy Koniusza informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych”, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Koniusza. Wstępna, wyrywkowa weryfikacja złożonych dotychczas deklaracji wykazała, że błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak np. liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wobec powyższego apeluje się do mieszkańców Gminy Koniusza, którzy w  dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku urodzenia się dziecka,  wprowadzenia się nowych osób, powrotu z zagranicy, zatrudnienia pracowników sezonowych), aby niezwłocznie złożyli nową deklarację w Urzędzie Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55. 

Deklaracje można również wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP. Wzór deklaracji jest dostępny na stronie internetowej Gminy Koniusza www.koniusza.pl w zakładce „dla mieszkańca/ gospodarka odpadami” oraz w załączeniu.

Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać  w miejscu  zamieszkania (w miejscu wytwarzania odpadów). W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane. 

Informuje się, iż zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Koniusza w celu weryfikacji złożonych deklaracji może wykorzystać informacje i dane znajdujące się w jego posiadaniu oraz w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:

  • dokumenty uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych i wychowawczych, np. świadczenie 500+
  • dokumenty przyjęcia dzieci do szkół i przedszkoli
  • dokumenty meldunkowe
  • stany zużycia wody
  • wywiad środowiskowy, inne.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach, organ wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. 

Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wszczęciem postępowania i wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach karze grzywny podlega, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1, 11 lub 2 ustawy nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe dotyczy zatem niedopełnienia obowiązku złożenia pierwszej deklaracji, jak również niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Do pobrania:

Wzór deklaracji