Kiedy śmieci – Harmonogram online

Witamy w dziale dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koniusza.

Znajdziesz tutaj niezbędne informację, takie jak:

 • aplikację Kiedy Śmieci i jej instrukcję obsługi
 • harmonogramy
 • dokumenty i informacje o płatnościach
 • informacje o PSZOK
 • instrukcje dot. segregowania odpadów
 • i wiele innych przydatnych informacji.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Złożenie deklaracji leży w naszym interesie. Wybierając segregowanie śmieci, zapłacimy mniej za ich wywóz. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina określi wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Nową deklarację musisz składać jedynie jeśli zmienią się dane, na podstawie których obliczana jest należna opłata (np. liczba osób mieszkających w Twoim domu). Również to musisz zgłosić w terminie 14 dni.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami:

Deklaracja – do pobrania

Deklaracja utworzona jest jako formularz, który umożliwia także wypełnienie na komputerze.

_________________________________________________________________________

Nr konta, na który należy wnosić odpady za gospodarowanie odpadami:

59 8597 0001 0040 0400 0488 0129

_________________________________________________________________________

Regulaminy:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koniusza

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Posądzy (PSZOK) – Gmina Koniusza

Załącznik Nr 1 do Regulaminu PSZOK w Posądzy

Uchwały Rady Gminy:

Uchwała Nr XIX/168/2020 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XVI/143/2020 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XVIII/156/2020 RADY GMINY KONIUSZA z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR XIX/163/2020 RADY GMINY KONIUSZA z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/156/2020 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Punkt Selektywnej Zbiórko Odpadów Komunalnych – PSZOK
PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić odpady komunalne, w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków. 
Adres: Posądza 43D (teren byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych)
 

PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy w następujące dni:
I, II i III czwartek miesiąca od godz. 16°° do godz. 19°°, ostatnią sobotę miesiąca w godz. 8°° – 13°° .

 
Do PSZOK  można oddawać:
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przeterminowane lekarstwa
 • zużyte świetlówki
 • odpady po chemikaliach, farbach i lakierach (nie pochodzących z działalności gospodarczej)
 • sprzęt RTV i AGD
 • meble
 • opony od samochodów osobowych
 • gruz budowlany pochodzący z remontów
 • opakowania wielomateriałowe i kartonowe
 • odpady komunalne nie mieszczące się w pojemniku (wielkogabaryty)

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK – REGULAMIN

Uwaga! – Elektroodpady (AGD, RTV) muszą być kompletne – nie wolno samodzielnie ich demontować.
Czy odbiór odpadów komunalnych przez PSZOK jest płatny?

Odbiór odpadów komunalnych przez PSZOK jest nieodpłatny dla właścicieli nieruchomości uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Dokumenty wymagane przy odbiorze odpadów: dowód osobisty oraz dowód dokonywanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami w Gminie Koniusza wynosi:

 •     35 zł/miesięcznie od osoby – za odpady zbierane w sposób selektywny (segregowane + zmieszane)

W przypadku posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne ustala się zniżkę za odbierane odpady w wysokości 5 zł miesięcznie od osoby. Stawka po zniżce to 30 zł.

W przypadku stwierdzenia iż właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, podwyższona stawka opłaty wynosi 70,00 zł miesięcznie od osoby.

Powyższe stawki obowiązują na podstawie Uchwały Nr XXXIV/286/2022 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Koniusza.

Uchwała Nr XXXIV/286/2022 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Koniusza

Częstotliwość odbioru odpadów

Zabudowa jednorodzinna:

 • odpady niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady – nie rzadziej niż jeden raz na 2 tygodnie,
 • odpadów zebranych selektywnie – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

Zabudowa wielorodzinna:

 • odpady niesegregowane (zmieszane) powstałe po selekcji wstępnej oraz bioodpady – nie rzadziej niż raz  na tydzień.
 • odpady zebrane selektywnie – jeden raz w miesiącu;

Z nieruchomości niezamieszkałych odpady nie będą odbierane.

Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do zawarcia odrębnych umów z przedsiębiorcami  wpisanymi do rejestru regulowanego

Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

1) Selektywnie zebrane odpady pochodzące z gospodarstw domowych – zużyte baterie i akumulatory można przekazać do punktów handlowych zbierających tego typu odpady, placówek oświatowych, Urzędu Gminy oraz do PSZOK.

2) Selektywnie zebrane odpady pochodzące z gospodarstw domowych – przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki można umieścić w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach i ośrodkach zdrowia, które prowadzą taką zbiórkę, jak również w PSZOK.

3) Meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych – zostaną odebrane w ramach zbiórki w systemie wystawki przeprowadzonej   raz w roku oraz w PSZOK.

4) Selektywnie zebrane odpady pochodzące z gospodarstw domowych – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, placówek handlowych, jak również będą odbierane przez Gminę w ramach zbiórki w systemie wystawki przeprowadzonej raz w roku oraz w PSZOK.

5) Odzież i tekstylia pochodzące z gospodarstw domowych – zostaną odebrane w ramach zbiórki w ramach zbiórki w systemie wystawki przeprowadzonej  raz w roku oraz w PSZOK.

6) Zużyte opony (samochody osobowe) – zostaną odebrane w ramach zbiórki w systemie wystawki przeprowadzonej  raz w roku oraz w PSZOK.

7) Chemikalia – zostaną odebrane w ramach zbiórki w systemie wystawki przeprowadzonej  raz w roku oraz w PSZOK.

8) Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, powstałe w wyniku drobnych robót budowlanych należy gromadzić selektywnie. Odpady te zostaną odebrane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK.

Pojemniki do zbierania odpadów powinny być umieszczone przez właściciela nieruchomości w miejscu łatwo dostępnym, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich i nie powodujących konieczności wstępu na teren nieruchomości.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia oznaczonego w harmonogramie odbioru odpadów w następujący sposób:

1) pisemnie na adres Urząd Gminy w Koniuszy, Koniusza 55,32-104 Koniusza

2) za pomocą poczty elektronicznej e-mail: gmina@koniusza.pl,

3) telefonicznie na nr tel. 12 386 91 00.

Zgłoszenia te będą rejestrowane w „Rejestrze skarg” i niezwłocznie przekazane do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK celem ich wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

Dokonanie zgłoszenia nie uchyla obowiązku uiszczenia opłaty za odbiór odpadów!

Wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe.

Na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.

Wszystkie kompletne urządzenia zasilanie elektrycznie, opony wyłącznie od samochodów osobowych odbierane i utylizowane są oddzielnie od odpadów domowych i wielkogabarytowych.

Uwaga: Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, piece, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

Części, których nie mogą podnieść 2 osoby (więcej niż 50 kg pojedyncza część), nie będą wywożone jako odpady wielkogabarytowe.

Link do pobrania – ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIUSZA ZA 2023 ROK

Link do pobrania – ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIUSZA ZA 2023 ROK (KOREKTA)

Aplikacja – Kiedy śmieci