Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  28 maja 2020 r. (tj. czwartek) o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koniusza.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Wierzbnie.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość zabudowaną w Posądzy na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.
  5. Omówienie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krakowie na uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
  7. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.
  8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  9. Zakończenie.