Znak: Or.526.5.2020

Koniusza, dnia 5 października 2020 r.

INFORMACJA
WÓJTA GMINY KONIUSZA
z dnia 5 października 2020 r.
o przeprowadzeniu konsultacji

 

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Wójt Gminy Koniusza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 14 października 2020 r. do 28 października 2020 r. (w dni robocze) poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy. Uwagi, opinie i wnioski dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” należy składać pisemnie na „formularzu do konsultacji” na dzienniku podawczym – pok. 11 Urzędu Gminy w Koniuszy, 32-104 Koniusza 55, w godzinach pracy urzędu lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@koniusza.pl

Projekt „Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” oraz „formularz do konsultacji” zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza oraz na stronie internetowej www.koniusza.pl Projekt „Programu” oraz „formularze konsultacyjne” można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Koniusza.

Wójt Gminy Koniusza
mgr inż. Wiesław Rudek

 

Do pobrania:

1. Projekt programu współpracy na 2021 rok

2. Formularz do konsultacji programu na 2020 rok