KRK-WO.5073.1.2021.3.docx

BADANIA ANKIETOWE REALIZOWANE PRZEZ 

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE W 2022 ROKU

 

Nazwa badania Symbol badania Termin realizacji badania  Imię i nazwisko koordynatora Kontakt
Badanie budżetów gospodarstw domowych  BBGD 01.01 – 31.12.2022 Danuta Włodarczyk D.Wlodarczyk@stat.gov.pl
Ankieta zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych E-GD 01-25.01.2022
Kondycja gospodarstw domowych  KGD 01.01 – 31.12.2022
Wydatki poniesione na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska OS-GD 01.01-31.03.2022
Badanie przemocy uwarunkowanej płcią GBV 01.08-30.11.2022
Badanie aktywności ekonomicznej ludności BAEL 01.01 – 31.12.2022 Iwona Filipowska I.Filipowska@stat.gov.pl   
Praca niezarobkowa PNZ I kwartał 2022
Umiejętności zawodowe  ZD-U 01.01 – 31.12.2022
Praca świadczona poprzez platformy internetowe ZD-P 01.01 – 31.12.2022
Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego  R-ZW-S 1-28.06.2022 Danuta Pietruszka D.Pietruszka@stat.gov.pl
1-23.12.2022
Badania pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej R-ZW-B 1-23.12.2022
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym  AK-R 14-31.01.2022
15-29.07.2022
Europejskie badanie warunków życia ludności  EU-SILC 20.04-31.05.2022 Barbara 

Jakóbczak-Wójcik

B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl
Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w Podróżach PKZ 01 – 20.01.2022
01 – 20.04.2022
01 – 20.07.2022
01  – 20.10.2022
Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej   PDP, BRG, BRGp 01.01 – 31.12.2022
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych SSI-10 01.04-31.05.2022
Notowanie cen detalicznych  C02 05.01 – 31.12.2022 Kinga Gębka K.Gebka@stat.gov.pl
Notowanie cen targowiskowych  R-CT 05.01 – 31.12.2022

 

Badania_ankietowe_realizowane_w_województwie_malopolskim Badania_rolnicze_realizowane w województwie_malopolskim Legitymacja ankietera statystycznego wzór