Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

Budżetowo – Finansowej,
– Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,

Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują, że w dniu 14 września 2023 r. (tj. czwartek) o godzinie 800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.Omówienie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Koniusza.
3.Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Koniusza z dotychczasowym dzierżawcą.
4.Omówienie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koniusza w latach 2023 – 2027 oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koniusza.
5.Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2023 rok.
6.Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.
7.Omówienie projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koniusza.
8.Omówienie projektu uchwały w sprawie umorzenia pożyczki dla OSP Wronin.
9.Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Stałych Rady Gminy.
10.Sprawy bieżące, wolne wnioski.
11.Zakończenie.

.