Znak: Or.526.7.2019

Koniusza, dnia 7 października 2019 r.

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy
Strona internetowa Gminy Koniusza

INFORMACJA
WÓJTA GMINY KONIUSZA
z dnia 4 października 2019 r.
o przeprowadzeniu konsultacji

 

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Koniusza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 14 października 2019 r. do 28 października 2019 r. (w dni robocze) poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy. Uwagi, opinie i wnioski dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” należy składać pisemnie na „formularzu do konsultacji” na dzienniku podawczym – pok. 11 Urzędu Gminy w Koniuszy, 32-104 Koniusza 55, w godzinach pracy urzędu lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@koniusza.pl

Projekt „Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” oraz „formularz do konsultacji” zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza oraz na stronie internetowej www.koniusza.pl Projekt „Programu” oraz „formularze konsultacyjne” można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Koniusza.

Wójt Gminy Koniusza
Mgr inż. Wiesław Rudek