Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

– Budżetowo – Finansowej,
– Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
– Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują, że w dniu 13 grudnia 2018 r. (tj. czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok,
3. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok,
4. Przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027,
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie,
6. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odbierania ścieków na terenie Gminy Koniusza.”
7. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Koniusza oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
8. Omówienie projektu uchwały w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
9. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
10. Zakończenie.