SESJA RADY GMINY KONIUSZA


Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 24 lutego 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok,
b) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2022 rok,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza,
d) współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie,
e) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Koniusza na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki,
f) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Koniusza: Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona, przyjętego uchwałą nr XLIII/285/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Koniusza.

6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zakończenie.