Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że VII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 lutego 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Wnioski Sołtysów.
6. Wnioski Kierowników Jednostek
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza,
b) zmiany uchwały Nr IV/12/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Koniusza oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,
c) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Koniusza na lata 2019-2023,
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza,
e) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2019 rok,
f) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Koniusza na rok 2019 środków stanowiący fundusz sołecki.

8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zakończenie.