Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Terytorialnej (obowiązujące)

OBWIESZCZENIE

Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska

z dnia 27.10.2023 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027”

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 46, 47 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaje do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie 21 dni tj. od dnia 27 października 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r. w następujący sposób:

 1. za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Obwieszczenia, który można przekazać w następujący sposób:
 • poprzez złożenie formularza w siedzibie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach):
  • w poniedziałki w godzinach 12:00-16:00,
  • w czwartki w godzinach 8:00-12:00,
  • w terminie ustalonym indywidualnie poprzez telefon 600-472-021;
 • poprzez przesłanie formularza pocztą na adres: Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska;
 • poprzez przesłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@otulinapodkrakowska.pl;
 • poprzez przekazanie formularza podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt. 3);
 1. ustnie do protokołu w siedzibie Stowarzyszenia Otuliny Podkrakowskiej, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach):
 • w poniedziałki w godzinach 12:00-16:00,
 • w czwartki w godzinach 8:00-12:00,
 • w terminie ustalonym indywidualnie poprzez telefon 600-472-021;
 1. w formie ustnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 7 listopada (wtorek) o godz. 15:00 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice).

Termin zgłaszania uwag: 21 dni tj. od dnia 27 października 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r.

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska.

Niezbędna dokumentacja do pobrania:

Formularz uwag /pobierz/

Strategia wraz z załącznikami: https://www.dropbox.com/scl/fo/bwzer5kozaz0yrxxyo567/h?rlkey=40w99i4l144d9smtmumug97o1&dl=0

lub w siedzibie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje dotyczące anulowania poprzedniego obwieszczenia. Obwieszczenie umieszczone powyżej jest aktualne!

Obwieszczenie zarządu – anulowanie procedury SOOŚ i konsultacji z dn. 19.10.2023

OBWIESZCZENIE

Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska

z dnia 27.10.2023 r.

anulujące obwieszczenie Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 19.10.2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027”

Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska przyjął w dniu 27 października 2023 r. uchwałą nr 19/2023 poprawiony projekt Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027. Zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji dokumentu obejmowały w szczególności wykreślenie jednego z projektów z załącznika nr 1 do Strategii tj. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kłaj” i zastąpieniu tego projektu nowym projektem tj. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kłaj” wraz z korektami w powiązanych opisach i w zakresie wskaźników. Niewielkiej modyfikacji uległ rysunek nr 13. Tym samym wprowadzono zmiany również w treści Prognozy oddziaływania na środowisko, poddając analizie oddziaływania na środowisko nowy projekt pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kłaj” oraz wprowadzono zmiany w załącznikach graficznych Prognozy w zakresie lokalizacji projektów inwestycyjnych. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska anuluje wskazane w tytule obwieszczenie, a kolejnym obwieszczeniem uruchomi procedurę ponownie.

OBWIESZCZENIE ANULOWANE, NOWE PRZEDMIOTOWE OBWIESZCZENIE DOSTĘPNE POWYŻEJ

OBWIESZCZENIE

Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska

z dnia 19.10.2023 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027”

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 46, 47 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaje do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie 21 dni tj. od dnia 19.10.2023 r. do dnia 9 listopada 2023 r. w następujący sposób:

 1. za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Obwieszczenia, który można przekazać w następujący sposób:
  • poprzez złożenie formularza w siedzibie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach):
   • w poniedziałki w godzinach 12:00-16:00
   • w czwartki w godzinach 8:00-12:00
   • w terminie ustalonym indywidualnie poprzez telefon 600-472-021,
  • poprzez przesłanie formularza pocztą na adres: Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska,
  • poprzez przesłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@otulinapodkrakowska.pl,
  • poprzez przekazanie formularza podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt. 3)
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Stowarzyszenia Otuliny Podkrakowskiej, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach):
  • w poniedziałki w godzinach 12:00-16:00
  • w czwartki w godzinach 8:00-12:00
  • w terminie ustalonym indywidualnie poprzez telefon 600-472-021,
 3. w formie ustnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 7 listopada (wtorek) o godz. 15:00 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice),

Termin zgłaszania uwag: 21 dni tj. od dnia 19.10.2023r. do dnia 9.11.2023r.

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska.

Niezbędna dokumentacja do pobrania:

lub w siedzibie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach)