Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, tj. od 17 do 23 lutego 2020 r. rodzice/opiekunowie dzieci zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 do dyrektora placówki, gdzie dziecko uczęszcza . Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Koniusza. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Koniusza mogą być przyjęci, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i rekrutacyjnego uzupełniającego dane przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami.

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Dnia 24 lutego 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza na rok szkolny 2020/2021. Rodzice lub opiekunowie, którzy będą się ubiegać o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego mogą składać wymagane dokumenty od dnia 24 lutego 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r., a w postępowaniu uzupełniającym od dnia 24 do 30 kwietnia 2020 r.

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

Dzieci do klasy pierwszej zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami. Dnia 24 lutego 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza na rok szkolny 2020/2021. Rodzice lub opiekunowie, którzy będą się ubiegać o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Koniusza poza swoim obwodem szkolnym mogą składać wymagane dokumenty od dnia 24 lutego 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r., a w postępowaniu uzupełniającym od dnia 24 do 30 kwietnia 2020 r.

Kryteria rekrutacyjne do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach

W rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe obowiązują dwa rodzaje kryteriów :
1. Kryteria główne wynikające z art. 131 ust.2 ustawy z dnia 16.12.2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.t.j. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) brane pod uwagę w pierwszej kolejności, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.
2. Kryteria dodatkowe ustalone Uchwałą Nr XXIV/167/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 lutego 2017 r.) stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

W załączeniu:
1. Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza na rok 2020/2021. – Załącznik

2. Uchwała Nr XXIV/167/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9 marca 2017r. poz. 1780) – https://bip.malopolska.pl/ugkoniusza,a,1298885,uchwala-nr-xxiv1672017-rady-gminy-koniusza-z-dnia-25-lutego-2017-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-dl.html

3. Uchwała Nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9 marca 2017r. poz. 1781) – https://bip.malopolska.pl/ugkoniusza,a,1298903,uchwala-nr-xxiv1692017-rady-gminy-koniusza-z-dnia-25-lutego-2017-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-po.html

4. Kryteria rekrutacji – Załącznik

5. Zmiana zarządzenia dot.terminów rekrutacji

Szczegółowych Informacji w sprawie rekrutacji udzielają dyrektorzy poszczególnych szkół i przedszkoli.