Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

– Budżetowo – Finansowej,
– Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
– Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują, że w dniu 10 stycznia 2018 r. (tj. czwartek) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok,
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących Radnym oraz wysokości diet dla Sołtysów Gminy Koniusza za wykonywanie obowiązków służbowych,
  5. Omówienie projektów uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Koniusza,
  6. Omówienie spraw związanych z oświatą,
  7. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
  8. Zakończenie.