SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

 Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XIX Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 czerwca 2020 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
 4. Interpelacje i wnioski Radnych.
 5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Koniusza za rok 2019”.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • a)udzielenia Wójtowi Gminy Koniusza wotum zaufania,
 • b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2019,
 • c)udzielenia Wójtowi Gminy Koniusza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2019,
 • d)udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posądzy,
 • e)zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2020 rok,
 • f)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza na lata 2019-2027,
 • g)zmiany uchwały nr XVIII/156/2020 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 kwietnia 2020 roku
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 • h)ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koniusza,
 • i)określenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku
  w Wierzbnie,
 • j)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat,
 • k)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krakowie na uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzicie.

 

 

7. Odpowiedź  na interpelacje i wnioski.

8. Sprawy  bieżące i wolne  wnioski.

9. Zakończenie.