Wójt Gminy Koniusza

R.Ż.6140.18.2022 Koniusza, dnia 18 stycznia 2023 r.

Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy

Strona Internetowa Gminy Koniusza

.

PROTOKÓŁ

z dnia 18 stycznia 2023 r.

z przebiegu konsultacji

projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2023 rok”
.

1.Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2023 rok”.

2.Forma przeprowadzenia konsultacji:
1) zamieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza

2) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Koniusza www.koniusza.pl

3) uwagi i wnioski dotyczące projektu programu można było składać pisemnie na „formularzu konsultacyjnym” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Koniusza
lub pocztą elektroniczną na adres:
gmina@koniusza.pl.

3.Termin konsultacji:
1)Termin rozpoczęcia konsultacji – 1912-2022 r.
2)Termin zakończenia konsultacji – 11-01-2023 r.

.

4.Wyniki konsultacji:

.

Do poddanego konsultacjom projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.

Na tym protokół zakończono.

.

.

WÓJT

mgr inż. Wiesław Rudek