Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 19.04.2021 roku (tj. poniedziałek) o godzinie 900  w Urzędzie Gminy Koniusza, sala nr 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
  3. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.
  4. Omówienie mienia gminnego.
  5. Omówienie zagadnień dotyczących:

– remont drogi dojazdowej do pól Piotrkowice Wielkie – Dalewice,

– rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koniusza oraz Piotrkowice Małe wraz z remontem instalacji zaopatrzenia w wodę,

– przebudowa budynku użyteczności publicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych na oddziały żłobka oraz przebudową wewnętrzną instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o.,

– adaptacja pomieszczeń pod nowe oddziały przedszkolne w miejscowości Posądza,

– remont boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Wierzbnie.

  1. Przedstawienie opinii z RIO o wykonaniu budżetu gminy i mieniu komunalnym za 2020 r.
  2. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
  3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  4. Zakończenie.