Informacje na temat odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez wiatr.
 
Szanowni Państwo,
 
zarówno do mnie jak i do Urzędu Gminy wpływa wiele zapytań odnośnie odszkodowań z tytułu uszkodzonych budynków, ale także z tytułu uszkodzenia m.in. tuneli foliowych.
 
Pragnę Państwa poinformować, że Urząd Gminy nie ma prawnych możliwości, aby rozdysponować tego typu środki. Jedyna pomoc jakiej może udzielić Urząd Gminy to środki dla osób, których domy zostały zniszczone lub znacznie uszkodzone przez wiatr. Pomoc ta jest przeznaczona dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.
 
Wszystkie tego typu przypadki należy zgłaszać do ośrodka pomocy społecznej.
 
W pozostałych przypadkach, a szczególnie tych dotyczących gospodarstw rolnych, a więc m.in. tuneli foliowych, wypłata środków nie jest prawnie możliwa dopóki Wojewoda nie ogłosi stanu klęski żywiołowej na obszarze danej gminy.
 
Zachęcam jednak Państwa do udokumentowania zniszczeń, za pomocą zdjęć, na wypadek gdyby stan klęski żywiołowej został ogłoszony, lub gdyby uruchomiono inne środki, z których można by starać się o wypłatę odszkodowań.
Szczegółowe informacje w powyższym temacie znajdą Państwo na stronie:
https://www.gov.pl/web/mswia/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych?fbclid=IwAR3Hz27j6OTjO4zfieJviEmz1mQfWqj8IlX-T_nSEjauteiKL4cx3YEgqQ4
Wójt Gminy Koniusza,
Wiesław Rudek