Or. 524.1.2022

ZARZĄDZENIE NR 27/2022
WÓJTA GMINY KONIUSZA
z dnia 7 kwietnia 2022 roku

.

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 4 ust.1 pkt. 17, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/241/2021 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022.
2.Treść ogłoszenia zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Na realizację zadań, o których mowa w §1 ust. 1 przeznaczono środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł w ramach budżetu Gminy Koniusza na rok 2022.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Koniusza oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza, Koniusza 55.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

              

Wójt Gminy

               mgr inż. Wiesław Rudek

.

.

.

Or. 524.1.2022      

                Koniusza, dnia 7 kwietnia 2022 r.

.

.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 27/2022
Wójta Gminy Koniusza
z dnia 7 kwietnia 2022 r.

.

.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KONIUSZA W ROKU 2022

.Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm. ) Wójt Gminy Koniusza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w roku 2022.

.

.

I.CEL KONKURSU
Konkurs ma na celu wyłonienie najkorzystniejszych ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych gminy Koniusza w dziedzinie kultury fizycznej i sportu zgodnie z „Programem współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Każdy zgłoszony w niniejszym konkursie projekt powinien służyć realizacji, co najmniej jednego z niżej wymienionych celów publicznych:

a)poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Koniusza,
b)pobudzaniu kreatywności i wpływanie na rozwój sportu na terenie Gminy Koniusza,
c)kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Koniusza poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

Cele będą realizowane poprzez zlecanie następujących rodzajów zadań:

a)realizacja programów szkolenia sportowego,
b)zakup sprzętu sportowego,
c)pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych,
d)pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 
e)organizację lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych przez kluby i stowarzyszenia sportowe działające na terenie Gminy Koniusza,
f)organizację aktywności i ćwiczeń ruchowych.

.

II.RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ

.

1.Powierzenie realizacji zadania:

.

– Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Koniusza – kwota dotacji: 40 000,00 zł.

.

.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

.

1.Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)
2.O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową z zakresu kultury fizycznej i sportu, które łącznie spełniają następujące warunki:
a)zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Koniusza,
b)prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, dodatkowo dysponują zasobami kadrowymi i technicznymi do realizacji zadania,
c)złożą w terminie poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
3.Dotacja może zostać przyznana więcej niż jednemu podmiotowi.
4.Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
5.Dotacja nie może być wykorzystana na:
1)koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
2)remonty i zakup materiałów do remontu budynków,
3)prowadzenie działalności politycznej,
4)zakup środków trwałych,
5)zakup budynków lub lokali, zakup gruntów i innych nieruchomości,
6)zadania inwestycyjne,
7)kary wynikłe podczas realizacji zadań publicznych,
8)odsetki od nieterminowych płatności,
9)opłaty administracyjne (w tym księgowość, utrzymanie biura),
10)pokrycie kosztów utrzymania podmiotów nie wynikające z realizowanego zadania.

.

6.Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji w przypadku stwierdzenia nieznanych wcześniej okoliczności, podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
7.Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej po rozstrzygnięciu konkursu pomiędzy stronami, której ramowy wzór określa ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057)
8.Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji. Przedłożony dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.
9.W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu zadania.
10.Organizacja zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją.

.

.

IV.TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

.

1.Zadanie powinno być realizowane nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania poszczególnych projektów określone zostaną w zawartych umowach.
2.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z akceptacją oferty, a także z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
3.Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Zleceniobiorcy podany w umowie, po jej podpisaniu przez obie strony (Gmina i Organizacja) w sposób i w terminie określonym w umowie. Organizacja musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego i musi zobowiązać się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku bankowego nie krócej niż do chwili ostatecznych rozliczeń z Gminą.
4.Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
5.Podmioty realizujące zadanie powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa beneficjentom zadania oraz realizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.Wójt Gminy Koniusza zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie:
a)stanu realizacji zadania,
b)efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
c)prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
d)prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
7.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8.Po podpisaniu umowy, dokonanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania pisemnej zgody Wójta Gminy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 20% wartości danej kategorii wydatków.
9.Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie..

.

V.FORMALNE WYMOGI OFERTY

.

1.Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.
2.Uczestnicy konkursu powinni złożyć ofertę wg wzoru określonego w ROZPORZĄDZENIU PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057) wraz załącznikami.
3.Oferty złożone na innych dokumentach niż określone w w/w rozporządzeniu lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
4.Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
a)kopię statutu podmiotu,
b)kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru, którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa,
c)kopię dokumentu uprawniającego daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą potwierdzenia i podpisem osoby potwierdzającej reprezentującej podmiot.

.

VI.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

.

1.Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędu Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00 (w przypadku wysyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Koniusza). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wnioskodawcy z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku – Gmina Koniusza”.
2.Oferta złożona na innych drukach niż określone w w/w rozporządzeniu, niekompletna lub złożona po terminie zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

.

VII.TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

.

1.Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie maksymalnie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
2.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Koniusza.
3.W przypadku stwierdzenia uchybienia wymogom formalnym oferty, określonym w pkt. V ust. 4, Komisja Konkursowa wzywa do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od daty powiadomienia. Oferty nieuzupełnione w wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.
4.Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Koniusza po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.
5.Oferty zgłaszane w konkursie będą oceniane wg następujących kryteriów:
a)ocena możliwość realizacji zadania publicznego (0-5 pkt.),
b)ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-5 pkt.),
c)ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne (0-5 pkt.),
d)ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-5 pkt.)
e)analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-5 pkt.)

.

Wybrana zostanie oferta (lub oferty), która otrzyma (otrzymają) największą ilość punktów.

.

.

.

VIII.INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ KONIUSZA ZADANIACH PUBLICZNYCH W ROKU 2021:

.

W 2021 r. na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 40 000,00 zł, jednakże żadnej z organizacji nie przyznano dofinansowania ze względu na niespełnienie wymagań formalnych.

.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

.

1.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do:
a)odwołania konkursu w całości lub w części,
b)zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
2.Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert i podziale środków finansowych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne w 2022 roku zamieszczona zostanie w:
a)Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koniusza,
b)na stronie internetowej www.koniusza.pl ,
c)na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza, Koniusza 55.
3.Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Koniusza, tel. 12 386-91-00 wew. 13.

.

X.INFORMACJE DODATKOWE

Obowiązujące formularze ofert i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.koniusza.pl, na stronie internetowej www.koniusza.pl, w siedzibie Urzędu Gminy w Koniuszy, 32-104 Koniusza 55.

.

Wójt Gminy

               mgr inż. Wiesław Rudek

 

Załączniki:

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Kosztorys

.