Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,
– Skarg, Wniosków i Petycji

informują,  że w dniu  15 lutego 2024 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie petycji w sprawie dokonywania płatności za pomocą strony internetowej Urzędu Gminy w Koniuszy.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębach Dalewice i Rzędowice, gm. Koniusza.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowych położonych w Koniuszy.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa ustalenia inkasentów tych opłat oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2024 rok.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.
 10. Omówienie projektu uchwały w sprawie współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie.
 11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 12. Zakończenie.