INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA  z dnia 13 grudnia 2018 r.   o przeprowadzeniu konsultacji [R.Ż.6140.43.2018]

Miejsce zamieszczenia: 

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy
Strona internetowa Gminy Koniusza

 

Wójt Gminy Koniusza zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) do wzięcia udziału  w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Koniuszy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2019 rok”.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 17-12-2018 r. do 11-01-2019 r. (dni robocze)

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2019 rok” oraz „formularz do konsultacji” zostanie  udostępniony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza, na stronie internetowej www.koniusza.pl a także można pobrać osobiście w pok. nr 3 Urzędu Gminy Koniusza.

Wypełniony formularz do konsultacji należy:
• przesłać elektronicznie na adres: gmina@koniusza.pl lub
• złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza pok. nr 11

 

Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Rudek

 

Załączniki:

Projekt uchwały

Formularz do konsultacji