Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 13 września 2018 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Wnioski Sołtysów.
6. Wnioski Kierowników Jednostek.
7. Informacja z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2018 roku.
8. Uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na 2018 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025,
c) utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
d) odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Biórków Wielki na rzecz Gminy Koniusza.

9. Odpowiedź na interpelacje Radnych i wnioski Sołtysów.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zakończenie.