WÓJT GMINY KONIUSZA

Znak: Or. 524.4.2023

Koniusza, dnia 10 marca 2023 r.

.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Koniusza
z dnia 10 marca 2023 r.

.

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonych Zarządzeniem  Nr 14/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 marca 2023 r. oraz  Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 marca 2023 r.

.

.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz rozdziału 5 § 6 załącznika do Uchwały Nr XL/326/2022 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

WÓJT GMINY KONIUSZA

ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej.
W wyniku naboru, Wójt Gminy Koniusza powoła dwie osoby wskazane przez organizacje pozardowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

l)    obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2)nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
3)nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
2)akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ) dotyczące wyłączenia pracownika.

Zadania komisji konkursowej:

1.ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023 ogłoszonym Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 marca 2023 r., z uwzględnieniem określonych kryteriów,
2.ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2023 ogłoszonym Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 marca 2023 r., z uwzględnieniem określonych kryteriów,
3.proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
4.proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami,
5.rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Koniusza.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

l)    żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2)wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
2)wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 17 marca 2023 r. w Urdzie Gminy Koniusza w godzinach od 7:30 do 15:30, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

.

              .

.

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia przedstawicieli organizacji

Informacja RODO

.