VIII SESJA RADY GMINY KONIUSZA

//VIII SESJA RADY GMINY KONIUSZA

Koniusza, 05 kwietnia 2019 r.

VIII SESJA RADY GMINY KONIUSZA

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że VIII Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. /tj. czwartek/, o godz. 9 00   w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji,
4. Interpelacje i wnioski Radnych
5. Wnioski Sołtysów,
6. Wnioski Kierowników Jednostek,
7. Uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na 2019 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027,
c) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernichowie,
d) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce Jaklińskiej,
e) przyznania pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – przemysłowej pralnico – suszarki dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach,
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Koniusza z dotychczasowymi Dzierżawcami
g) odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Wronin na rzecz Gminy Koniusza,
h) regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Koniusza za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Koniusza,
i) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Koniusza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
j) zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koniusza.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.
9. Odpowiedź na interpelacje Radnych i wnioski Sołtysów,
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zakończenie.

2019-04-07T20:01:28+00:00