Znak: Or.526.24.2023          

Koniusza, dnia 8 listopada 2023 r.

.

.

  PROTOKÓŁ  

.

z dnia 8 listopada 2023 r.  z przebiegu konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

.

1.Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu “Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

2.Forma przeprowadzenia konsultacji:

1) zamieszczenie projektu Programu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza;

2) zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy Koniusza www.koniusza.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

3) uwagi i wnioski dotyczące projektu Programu można było składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Koniuszy w pok. 7 lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@koniusza.pl;

3.Termin konsultacji

1) Termin rozpoczęcia konsultacji – 17.10.2023 r.

2) Termin zakończenia konsultacji – 31.10.2023 r.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do Urzędu Gminy w Koniuszy żadne uwagi, opinie ani wnioski do projektu Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

4.Wyniki konsultacji:

W związku z powyższym w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” nie zostały wprowadzone żadne zmiany.

Niniejszy protokół stanowi załącznik do projektu aktu przedkładanego Radzie Gminy Koniusza. Jednocześnie protokół podano do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Na tym protokół zakończono.

.

.

.

                 Z up. Wójta  

Zastępca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń