Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego i rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020, tj. od 18 lutego 2019 r. rodzice/opiekunowie dzieci zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 do dyrektora placówki, gdzie dziecko obecnie uczęszcza.

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Dnia 25 lutego 2019 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza na rok szkolny 2019/2020. Rodzice lub opiekunowie, którzy będą się ubiegać o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego mogą składać wymagane dokumenty od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 15 marca 2019 r., a w postępowaniu uzupełniającym od dnia 06 maja 2019 r. do 10 maja 2019 r.

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

Dnia 25 lutego 2019 r. rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza na rok szkolny 2019/2020. Rodzice lub opiekunowie, którzy będą się ubiegać o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Koniusza poza swoim obwodem szkolnym mogą składać wymagane dokumenty od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 15 marca 2019 r., a w postępowaniu uzupełniającym od 24 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Informacji w sprawie rekrutacji udzielają dyrektorzy poszczególnych szkół i przedszkoli oraz Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Koniuszy.

Kryteria i terminy rekrutacji określają:
1. Uchwała Nr XXIV/167/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9 marca 2017 r. poz. 1780,

2. Uchwała Nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9 marca 2017 r. poz. 1781,

3. Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Koniusza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza na rok 2019/2020.

 

Uchwały Rady Gminy Koniusza dotyczące kryteriów rekrutacji:

https://bip.malopolska.pl/ugkoniusza,a,1298903,uchwala-nr-xxiv1692017-rady-gminy-koniusza-z-dnia-25-lutego-2017-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-po.html,

https://bip.malopolska.pl/ugkoniusza,a,1298885,uchwala-nr-xxiv1672017-rady-gminy-koniusza-z-dnia-25-lutego-2017-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-dl.html.