Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  22 listopada 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie  1000 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy oraz kolejnej umowy najmu na grunty stanowiące własność Gminy Koniusza z dotychczasowymi dzierżawcami i dotychczasowym najemcą.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Koniusza.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/174/2009 Rady Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej Gminy Koniusza na rzecz „Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska”.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2022 rok.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.
 10. Omówienie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 11. Omówienie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 12. Omówienie stawek podatku rolnego.
 13. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
 14. Zakończenie.