SESJA RADY GMINY KONIUSZA

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLV Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 15 czerwca 2023 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Wnioski Sołtysów.
6. Wnioski Kierowników Jednostek.
7. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Koniusza za rok 2022”.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) udzielenia Wójtowi Gminy Koniusza wotum zaufania,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2022,
c) udzielenia Wójtowi Gminy Koniusza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2022,
d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniusza,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 1 położonej we Wroninie,
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy oraz kolejnych umów najmu na grunty stanowiące własność Gminy Koniusza z dotychczasowymi dzierżawcami i dotychczasowymi najemcami,
g) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2023 rok,
h) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza,
i) zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Koniusza wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zakończenie.