Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  13 grudnia 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Proszowicach.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/268/2022 r. Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dla Gminy Koniusza.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2022 rok.
  5. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.
  6. Omówienie projektu uchwały w sprawie  przyznania dotacji z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy.
  7. Omówienie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Koniusza na 2023 rok.
  8. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.
  9. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
  10. Zakończenie.