Or. 524.2.2021

ZARZĄDZENIE NR 13/2021
WÓJTA GMINY KONIUSZA
z dnia 10 marca 2021 roku

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2021 roku  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1  pkt. 4 i pkt. 16, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/184/2020 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2021.
  2. Treść ogłoszenia zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

 

Na realizację zadań, o których mowa w §1 ust. 1 przeznaczono środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł w ramach budżetu Gminy Koniusza na rok 2021.

§3

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Koniusza oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza, Koniusza 55.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                     mgr inż. Wiesław Rudek

 

 Do pobrania:                                                                                             

Zarządzenie wraz z ogłoszeniem o konkursie

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Kosztorys