Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

– Budżetowo – Finansowej,
– Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
– Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują, że w dniu 17 września 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie wniosków w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
5. Omówienie sprawy dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego „Szarbia”.
6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum w Posądzy.
7. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXII/174/2009 Rady Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
9. Zakończenie.