INFORMACJA

Urząd Gminy w Koniuszy przypomina, że zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 572 ze zm.), zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

Jednocześnie informujemy, że art. 77  ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t. j. 2021 poz. 2008 ze zm.) stanowi w § 1, iż kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Natomiast kto dopuszcza się czynu określonego w cytowanym wyżej § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Z kolei rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń precyzuje, iż przy niezachowaniu zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia grozi grzywna w wysokości od 50 zł do 250 zł, a przy niezachowaniu zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka grozi grzywna w wysokości 500 zł.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe określa również Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koniusza, który w rozdziale 6 wskazuje, że:

§ 14. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Wyprowadzanie zwierząt domowych w miejsca przeznaczone do wspólnego użytku możliwe jest pod następującymi warunkami:

a) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psa ras dużych i olbrzymich lub uznawanych za agresywne lub w inny sposób zagrażający otoczeniu – na smyczy i w kagańcu,

b) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, tylko wtedy, gdy opiekun lub właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem i pies jest w kagańcu,

c) pkt. a i b stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

§ 15. 1. Zabronione jest pozostawianie zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla otoczenia bez dozoru, jeżeli nie są one należycie uwiązane lub nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się ich na zewnątrz.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

 

Prosimy zatem o zachowanie należytej staranności przy utrzymywaniu zwierząt!