W związku z wystąpieniem w ostatnich dniach niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (opady gradu i nawalnego deszczu), które spowodowały szkody w uprawach rolnych, informujemy, że gospodarstwa rolne, które poniosły straty w związku z gradobiciem mogą składać wnioski do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Urzędu Gminy o powołanie Komisji Wojewódzkiej ds. szacowania strat.
Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik nr I). W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik I.2-I.9). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).
Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym muszą zostać spełnione następujące warunki:
  • Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię- 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.
  • Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.
Termin składania wniosków o szacowanie szkód mija zgodnie z wytycznymi 15 czerwca 2021. Następnie Wojewoda Małopolski deleguje do pracy w terenie członków komisji.
Link do zasad wraz z odnośnikami do pobrania wniosku i załączników do wniosku: