SESJA RADY GMINY KONIUSZA

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXVIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 17 czerwca 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Koniusza za rok 2020”.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia Wójtowi Gminy Koniusza wotum zaufania,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2020,
c) udzielenia Wójtowi Gminy Koniusza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2020,
d) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2021 rok,
e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza,
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat,
g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza: Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona.
h) sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Koniusza.

7. Odpowiedź na interpelacje i wnioski.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zakończenie.