Informacja o konieczności złożenia przez Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023r.:

1.Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych, czyli dla napojów alkoholowych:
 o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 powyżej 18% zawartości alkoholu.
2.Przez “wartość sprzedaży” należy rozumieć kwotę należną sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
3.Termin składania dokumentów do dnia 31 stycznia każdego roku.

.

Oświadczenie o wartości sprzedaży 

.

.

Uwaga!

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej “podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pełnym asortymencie dodatkowa opłata wynosi 945 zł).

.