Wójt Gminy Koniusza
Or. 524.2.2020

ZARZĄDZENIE NR 12/2020
WÓJTA GMINY KONIUSZA
z dnia 3 marca 2020 roku

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt. 4 i pkt. 16, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/120/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2020.
2. Treść ogłoszenia zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Na realizację zadań, o których mowa w §1 ust. 1 przeznaczono środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł w ramach budżetu Gminy Koniusza na rok 2020.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Koniusza oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza, Koniusza 55.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
mgr inż. Hubert Wawrzeń

1. Zarządzenie i ogłoszenie

2. Wzór oferty

3. Wzór sprawozdania

4. Wzór umowy

5. Kosztorys