SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 30 grudnia 2019 r. ( tj. poniedziałek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu z poprzedniej  Sesji.
 4. Interpelacje i wnioski Radnych.
 5. Wnioski  Sołtysów.
 6. Wnioski Kierowników Jednostek.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:a) zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia GZEAS,b)określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020,

  c)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,

  d)wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Niegardów-Kolonia,

  e)wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Chorążyce,

  f)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat,

  g)zmiany budżetu gminy na 2019 rok,

  h)budżetu Gminy Koniusza na 2020 rok,

  i)Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza na lata 2020-2027,

  j)przyznania dotacji z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy,

  k)przyznania dotacji z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy,

  l)współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie.

   

 8. Odpowiedź  na interpelacje i wnioski.
 9. Sprawy  bieżące i wolne  wnioski.
 10. Zakończenie.