Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  7 grudnia 2023 r. (tj. czwartek) o godzinie  1000 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Koniusza dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.
  5. Omówienie projektu uchwały w sprawie  przyznania dotacji z budżetu Gminy Koniusza dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy.
  6. Omówienie projektu uchwały w sprawie współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie.
  7. Omówienie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Koniusza na 2024 rok.
  8. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.
  9. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  10. Zakończenie.