R.Ż.6140.31.2023                                                              

Koniusza, dnia 15 grudnia 2023 r.

.

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy
Strona internetowa Gminy Koniusza

.

.

INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA
z dnia
15 grudnia 2023 r.
o przeprowadzeniu konsultacji

Wójt Gminy Koniusza zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Koniuszy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2024 rok”.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 21.12.2023 r. do 18.01.2024 r. (dni robocze).

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2024 rok” oraz „formularz do konsultacji” zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza, na stronie internetowej www.koniusza.pl, a także można pobrać osobiście w pok. nr 2 Urzędu Gminy Koniusza.

Wypełniony formularz do konsultacji należy:
• przesłać elektronicznie na adres: gmina@koniusza.pl lub
• złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza pok. nr 7
.

.

.

WÓJT

mgr inż. Wiesław Rudek

Zarządzenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Formularz do konsultacji