ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2021 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) Wójt Gminy Koniusza przedstawia Radzie Gminy Koniusza Raport o stanie Gminy Koniusza za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Koniusza za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Koniusza. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” 

Sesja, na której zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie Gminy Koniusza odbędzie się 14 czerwca 2022 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek), do godziny 15.30 w pok. 17 Urzędu Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączeniu, a także w Biurze obsługi Rady Gminy (pok. 17) 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Koniuszy
Andrzej Nogieć

Do pobrania:

Raport o stanie gminy za 2021 rok