Koniusza, dnia 14 lutego 2022 r.

Wójt Gminy Koniusza

R.Ż.6140.1.2022
Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy
Strona Internetowa Gminy Koniusza

 

PROTOKÓŁ

z dnia  11 lutego  2022 r.

z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok”

 

1. Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok”.

2. Forma przeprowadzenia konsultacji:
1) zamieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza
2) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Koniusza www.koniusza.pl
3) uwagi i wnioski dotyczące projektu programu można było składać pisemnie na „formularzu konsultacyjnym” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Koniusza
lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@koniusza.pl.

3. Termin konsultacji:
1) Termin rozpoczęcia konsultacji – 13-01-2022 r.
2) Termin zakończenia konsultacji – 07-02-2022 r.

4. Wyniki konsultacji:

Do poddanego konsultacjom projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Na tym protokół zakończono.