Informacje

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Rzędowicach.

2024-03-14T02:47:10+00:00

Zarządzenie Nr 26/2024 Wójta Gminy Koniusza z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Rzędowicach. Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 900 z późn.zm.), art.30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023 poz. 40 z późn.zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego [...]

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Rzędowicach.2024-03-14T02:47:10+00:00

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODAANIA W UŻYCZENIE NA CZAS NIEOZNACZONY

2024-03-14T02:44:37+00:00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Koniusza Nr 21/2024 z dnia 12 marca 2024 r.     WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODAANIA W UŻYCZENIE NA CZAS NIEOZNACZONY   Lp. Położenie nieruchomości Właściciel/ nr księgi wieczystej   Nr działki   Opis Nieruchomości/ powierzchnia   Przeznaczenie nieruchomości          Sposób zagospodarowania Wysokość i termin wnoszenia opłat Uwagi   1.   Siedliska   Własność: Gmina Koniusza KR1H/00012750/6   240/6 o pow. 0,2690 ha Zabudowana budynkiem- Świetlicą Wiejską w Siedliskach 20 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położona w terenach UP- usług publicznych   Użyczenie nieruchomości Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliskach na czas nieokreślony.   Nie dotyczy - [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODAANIA W UŻYCZENIE NA CZAS NIEOZNACZONY2024-03-14T02:44:37+00:00

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2024-03-12T22:30:40+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA Or. 524.2.2024 ZARZĄDZENIE NR 24/2024 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 12 marca 2024 r. . w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 4 ust.1 pkt. 17, art. [...]

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.2024-03-12T22:30:40+00:00

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KONIUSZA W ROKU 2024

2024-03-12T22:08:54+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA Or. 524.3.2024 ZARZĄDZENIE NR 25/2024 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KONIUSZA W ROKU 20242024-03-12T22:08:54+00:00

LI Sesja Rady Gminy Koniusza

2024-02-27T02:30:04+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA     Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że LI Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się 29 lutego 2024 r. ( tj. czwartek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/144/2008 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Koniusza jako członka zwyczajnego – przedstawiciela sektora publicznego do Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”, Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. [...]

LI Sesja Rady Gminy Koniusza2024-02-27T02:30:04+00:00

Proponowany tytuł: Gmina Koniusza bierze udział w projekcie Interreg BSR 2021-2027 – Easy Energy

2024-02-27T02:27:00+00:00

23.02.2024 Szanowni Państwo, Informujemy, że w ramach współpracy ponadlokalnej w Stowarzyszeniu Otulina Podkrakowska Gmina Koniusza bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskich w ramach programu Interreg Rejon Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027. . Tytuł projektu: Easy Energy Efficiency solutions for public buildings and small companies in the BSR . W wyniku realizacji projektu zostaną wypracowane łatwe do wdrożenia, nisko lub bez kosztowe i praktyczne rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej w dwóch obszarach: obszar izolacji budynku i obszar zużycia ciepłej wody. Będą to rozwiązania, które różnią się od tych wysokokosztowych, inwestycyjnych, których realizacja powoduje osiągnięcie efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w [...]

Proponowany tytuł: Gmina Koniusza bierze udział w projekcie Interreg BSR 2021-2027 – Easy Energy2024-02-27T02:27:00+00:00

Odwołanie przetargu

2024-02-23T22:31:10+00:00

Koniusza, dnia 23.02.2024 r. Wójt Gminy Koniusza działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), zawiadamia, że: odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Biórkowie Wielkim, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 268 o powierzchni 0,3478 ha, będącej własnością Gminy Koniusza, wyznaczony na dzień 29 lutego 2024 r. na godzinę 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza w sali nr 1.   Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu jest ważny interes społeczny mieszkańców miejscowości Biórków Wielki, zawarty w piśmie Sołtysa Wsi z dnia [...]

Odwołanie przetargu2024-02-23T22:31:10+00:00

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

2024-02-23T01:12:37+00:00

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego. Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r. Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru: • w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00; • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta; • ponadto biura powiatowe będą czynne również w [...]

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego2024-02-23T01:12:37+00:00

Wybory Samorządowe 2024 – Ważne informacje

2024-02-15T01:11:22+00:00

  Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r., wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostały zarządzone na niedzielę 7 kwietnia 2024 r. Szczegółowy kalendarz wyborczy określa terminy i czynności związane z przeprowadzeniem wyborów, takie jak utworzenie obwodów głosowania, zgłaszanie kandydatów, rozpowszechnianie informacji wyborczych oraz specjalne rozwiązania dotyczące głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych. Informacje i dokumenty związane z Wyborami Samorządowymi znajdują się na BIP  pod linkiem : Wybory samorządowe 2024 | BIP Urząd Gminy Koniusza Kto może głosować? W wyborach do Rady Gminy Koniusza, jak [...]

Wybory Samorządowe 2024 – Ważne informacje2024-02-15T01:11:22+00:00
Przejdź do góry