Informacje

LI Sesja Rady Gminy Koniusza

2024-02-27T02:30:04+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA     Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że LI Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się 29 lutego 2024 r. ( tj. czwartek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/144/2008 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Koniusza jako członka zwyczajnego – przedstawiciela sektora publicznego do Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”, Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. [...]

LI Sesja Rady Gminy Koniusza2024-02-27T02:30:04+00:00

Proponowany tytuł: Gmina Koniusza bierze udział w projekcie Interreg BSR 2021-2027 – Easy Energy

2024-02-27T02:27:00+00:00

23.02.2024 Szanowni Państwo, Informujemy, że w ramach współpracy ponadlokalnej w Stowarzyszeniu Otulina Podkrakowska Gmina Koniusza bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskich w ramach programu Interreg Rejon Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027. . Tytuł projektu: Easy Energy Efficiency solutions for public buildings and small companies in the BSR . W wyniku realizacji projektu zostaną wypracowane łatwe do wdrożenia, nisko lub bez kosztowe i praktyczne rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej w dwóch obszarach: obszar izolacji budynku i obszar zużycia ciepłej wody. Będą to rozwiązania, które różnią się od tych wysokokosztowych, inwestycyjnych, których realizacja powoduje osiągnięcie efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w [...]

Proponowany tytuł: Gmina Koniusza bierze udział w projekcie Interreg BSR 2021-2027 – Easy Energy2024-02-27T02:27:00+00:00

Odwołanie przetargu

2024-02-23T22:31:10+00:00

Koniusza, dnia 23.02.2024 r. Wójt Gminy Koniusza działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), zawiadamia, że: odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Biórkowie Wielkim, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 268 o powierzchni 0,3478 ha, będącej własnością Gminy Koniusza, wyznaczony na dzień 29 lutego 2024 r. na godzinę 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza w sali nr 1.   Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu jest ważny interes społeczny mieszkańców miejscowości Biórków Wielki, zawarty w piśmie Sołtysa Wsi z dnia [...]

Odwołanie przetargu2024-02-23T22:31:10+00:00

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

2024-02-23T01:12:37+00:00

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego. Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r. Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru: • w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00; • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta; • ponadto biura powiatowe będą czynne również w [...]

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego2024-02-23T01:12:37+00:00

Wybory Samorządowe 2024 – Ważne informacje

2024-02-15T01:11:22+00:00

  Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r., wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostały zarządzone na niedzielę 7 kwietnia 2024 r. Szczegółowy kalendarz wyborczy określa terminy i czynności związane z przeprowadzeniem wyborów, takie jak utworzenie obwodów głosowania, zgłaszanie kandydatów, rozpowszechnianie informacji wyborczych oraz specjalne rozwiązania dotyczące głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych. Informacje i dokumenty związane z Wyborami Samorządowymi znajdują się na BIP  pod linkiem : Wybory samorządowe 2024 | BIP Urząd Gminy Koniusza Kto może głosować? W wyborach do Rady Gminy Koniusza, jak [...]

Wybory Samorządowe 2024 – Ważne informacje2024-02-15T01:11:22+00:00

Badania statystyczne realizowane w województwie małopolskim w 2024 roku

2024-02-07T14:51:59+00:00

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje, że w 2024 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są zarówno metodą wywiadu telefonicznego, jak i bezpośredniego przez pracowników Urzędu (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację [...]

Badania statystyczne realizowane w województwie małopolskim w 2024 roku2024-02-07T14:51:59+00:00

L Sesja Rady Gminy Koniusza

2024-02-07T14:44:11+00:00

ESJA RADY GMINY KONIUSZA     Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że L Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 15 lutego 2024 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie : a) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębach Dalewice i Rzędowice, gm. Koniusza, b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowych położonych w Koniuszy, c) wyrażenia zgody na [...]

L Sesja Rady Gminy Koniusza2024-02-07T14:44:11+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

2024-02-07T14:40:29+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, - Skarg, Wniosków i Petycji informują,  że w dniu  15 lutego 2024 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie petycji w sprawie dokonywania płatności za pomocą strony internetowej Urzędu Gminy w Koniuszy. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębach Dalewice i Rzędowice, gm. Koniusza. Omówienie projektu uchwały [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy2024-02-07T14:40:29+00:00

Wybory Sołtysa – Posądza

2024-02-07T13:47:17+00:00

Or.0021.28.2024                     2 lutego 2024 r. . . Z A W I A D O M I E N I E .Wójt Gminy Koniusza zawiadamia, że w dniu 14.02.2024 roku (środa) w miejscowości Posądza, w budynku Remizy OSP, o godzinie 1900 odbędzie się zebranie mieszkańców dotyczące wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. . Porządek zebrania: 1.Otwarcie zebrania. 2.Wybór Przewodniczącego Zebrania. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Wybór Sołtysa. 5.Wybór Rady Sołeckiej. 6.Wolne wnioski. 7.Zakończenie. . . Wójt Gminy mgr inż. Wiesław Rudek . .

Wybory Sołtysa – Posądza2024-02-07T13:47:17+00:00

PROTOKÓŁ z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2024 rok

2024-01-27T20:37:29+00:00

Wójt Gminy Koniusza R.Ż.6140.31.2023 Koniusza, dnia 26 stycznia 2024 r. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy Strona Internetowa Gminy Koniusza . PROTOKÓŁ z dnia 26 stycznia 2024 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2024 rok” . 1.Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2024 rok”. 2.Forma przeprowadzenia konsultacji: 1) zamieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza 2) zamieszczenie projektu [...]

PROTOKÓŁ z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2024 rok2024-01-27T20:37:29+00:00
Przejdź do góry