Informacje

III Sesja Rady Gminy Koniusza

2024-06-21T16:13:09+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że III Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 27 czerwca 2024 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Gminy Koniusza. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Gminy Koniusza. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 5. Interpelacje i zapytania Radnych. 6. Wnioski Sołtysów. 7. Wnioski Kierowników Jednostek. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Koniusza za 2023 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) udzielenia Wójtowi Gminy Koniusza wotum zaufania, b) zatwierdzenia sprawozdania [...]

III Sesja Rady Gminy Koniusza2024-06-21T16:13:09+00:00

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

2024-06-21T07:46:15+00:00

Wójt Gminy Koniusza Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku , poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. L.P. Położenie nieruchomości Nr księgi wieczystej Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Przeznaczenie do sprzedaży Cena zbycia 1. Gmina: Koniusza Miejscowość: Rzędowice Działka nr: 405/3 Powierzchnia: 0,0105 ha KR1H/00031988/2 Własność: Gmina Koniusza Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Koniusza działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolem MN1 (tereny zabudowy [...]

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej2024-06-21T07:46:15+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

2024-06-18T06:50:36+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, - Skarg, Wniosków i Petycji, informują,  że w dniu  20 czerwca 2024 r. (tj. czwartek) o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniusza. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy2024-06-18T06:50:36+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

2024-06-18T06:48:53+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy   Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, informuje, że w dniu 20 czerwca 2024 r. (tj. czwartek) o godzinie 800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. Analiza i rozpatrzenie skarg na Wójta Gminy Koniusza. Analiza i rozpatrzenie wniosków skierowanych do Rady Gminy Koniusza. Sprawy bieżące, wolne wnioski. Zakończenie.

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji2024-06-18T06:48:53+00:00

OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji

2024-06-06T23:51:50+00:00

OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572) oraz art. 12 ust. 4 pkt 1 w związku art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2024.551), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 6/BS/2024 znak: WI-II.7840.30.6.2024.EL z 16.05.2024 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 [...]

OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji2024-06-06T23:51:50+00:00

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2023 ROK

2024-06-05T23:48:46+00:00

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2023 ROK Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) Wójt Gminy Koniusza przedstawia Radzie Gminy Koniusza Raport o stanie Gminy Koniusza za rok 2023 w terminie do dnia 31 maja 2024 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Koniusza w roku 2023, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał i budżetu obywatelskiego. Rada Gminy Koniusza będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia [...]

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2023 ROK2024-06-05T23:48:46+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

2024-05-29T15:39:57+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy   Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje,  że w dniach 5, 6 i 7 czerwca 2024 r. (tj. środa, czwartek i piątek, odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy. Porządek obrad 05.06.2024 r. : Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Analiza podań i wniosków złożonych przez mieszkańców. Wyjazd Komisji w teren – część północna Gminy, Sprawy bieżące, wolne wnioski, Zakończenie. Porządek obrad 06.06.2024 r. : Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Wyjazd Komisji w teren – część środkowa Gminy, Sprawy bieżące, wolne wnioski, Zakończenie. Porządek [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy2024-05-29T15:39:57+00:00

Tania energia i oszczędności dla gminy Koniusza

2024-05-29T15:15:54+00:00

W obecnych czasach koszty energii to znaczący wydatek w budżecie każdego z samorządów, dlatego też podejmujemy działania, które mają ograniczyć wydatki gminy Koniusza w tym zakresie i przyczynić się do lepszego zarządzania energią. W pierwszej kolejności przygotowana zostanie analiza zużycia mediów (prądu, gazu, wody) w budynkach użyteczności publicznej, a na jej podstawie zostaną podjęte działania mające na celu wygenerowanie oszczędności, co jest niezwykle ważne, ponieważ mniej wydatków bieżących to więcej środków na inwestycje. W ramach pilotażu na budynku przedszkola w Posądzy zostanie zainstalowany kompensator mocy biernej, który powinien obniżyć rachunki za energię elektryczną o około 50%, a w kolejnych trzech budynkach [...]

Tania energia i oszczędności dla gminy Koniusza2024-05-29T15:15:54+00:00

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 4 kwietnia 2024 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.30.8.2024.MAP), na wniosek z 02.04.2024 r. (uzupełniony 8 maja 2024 r. na wezwanie z 17 kwietnia 2024 r.) złożony 4 kwietnia 2024 r. przez pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącej sieci gazowej redukcyjno – pomiarowej oraz budowa nowej stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej o przepustowości Q = 300 Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: “Kompleksowa modernizacja stacji SRP Brzeszcze Klonowa – opracowanie dokumentacji projektowej” w zakresie: rozbiórki istniejącej stacji oraz budowie nowej wraz infrastruktura towarzyszącą”.

2024-05-21T18:52:13+00:00

Data publicznego ogłoszenia ___________________ OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572 tekst jednolity) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2024.551 tekst jednolity), Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 4 kwietnia 2024 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI‑II.7840.30.8.2024.MAP), na wniosek z 02.04.2024 r. (uzupełniony 8 maja 2024 r. na wezwanie z 17 kwietnia 2024 r.) złożony 4 kwietnia 2024 r. przez pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., [...]

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 4 kwietnia 2024 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.30.8.2024.MAP), na wniosek z 02.04.2024 r. (uzupełniony 8 maja 2024 r. na wezwanie z 17 kwietnia 2024 r.) złożony 4 kwietnia 2024 r. przez pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącej sieci gazowej redukcyjno – pomiarowej oraz budowa nowej stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej o przepustowości Q = 300 Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: “Kompleksowa modernizacja stacji SRP Brzeszcze Klonowa – opracowanie dokumentacji projektowej” w zakresie: rozbiórki istniejącej stacji oraz budowie nowej wraz infrastruktura towarzyszącą”.2024-05-21T18:52:13+00:00

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 16 maja 2024 r. decyzji nr 6/BS/2024 znak: WI II.7840.30.6.2024.EL, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz

2024-05-21T18:51:28+00:00

Data publicznego ogłoszenia 17.05.2024 OBWIESZCZENIE Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2024.551), Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 16 maja 2024 r. decyzji nr 6/BS/2024 znak: WI II.7840.30.6.2024.EL, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, [...]

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 16 maja 2024 r. decyzji nr 6/BS/2024 znak: WI II.7840.30.6.2024.EL, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz2024-05-21T18:51:28+00:00
Przejdź do góry