WYKREŚLENIE HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ DOTYCZĄCEJ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Koniusza – piętro, pokój 15, tel. 12-386-91-00 wew. 21

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wykreślenie hipoteki
  2. Dowód spłaty hipoteki

Opłaty:

Wydanie pozwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł

Forma załatwienia:

  1. Wydanie pozwolenia

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

  1. Pozwolenie wydaje się niezwłocznie

Tryb odwoławczy: brak

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 06 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. Nr 124 poz. 1361 z 2001 r. ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Uwagi: brak

Formularze do pobrania:

  1. Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki