Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie:

  1. a) deszczowni,
  2. b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  3. c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

– jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat. 

Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele.

Powyższą ulgę stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Ulga ta stanowi pomoc publiczną na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i będzie realizowana do wysokości określonych w art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014, ponadto podlega kumulacji z innymi formami pomocy inwestycyjnej z tytułu realizacji tej samej inwestycji. 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Koniuszy

Pok. nr 15                            tel. 12 386 91 00 w.21


Podstawa prawna

Art.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (teks jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

Opłaty

Brak

Forma i termin załatwienia sprawy

Decyzja Wójta Gminy Koniusza wydana do 30 dni od dnia złożenia udokumentowanego wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie  od  decyzji  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w Krakowie, ul. Lea 10  w terminie  14 dni  od daty doręczenia decyzji stronie, za  pośrednictwem  Wójta  Gminy  Koniusza .