SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XIV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 listopada 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przyjęcie  protokołu z poprzedniej  Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski Radnych.
  5. Wnioski  Sołtysów.
  6. Wnioski Kierowników Jednostek.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przekształcenia oddziału przedszkolnego  Szkoły  Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Biórkowie Wielkim w  Publiczne Przedszkole w Biórkowie Wielkim i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Biórkowie Wielkim,

b)zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Wierzbnie,

c)powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Koniusza,

d)zmiany budżetu gminy na 2019 rok,

e)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza na lata 2019-2027,

f)podatku od środków transportowych,

g)stawek podatku od nieruchomości,

h)zmiany uchwały Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Koniusza za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Koniusza.

i)przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

j)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratury Rejonowej w Krakowie na uchwałę Rady Gminy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koniusza.

k)uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Koniusza, przyjętego uchwałą nr XLIII/285/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Koniusza,

l)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat,

m)wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości rolnej w Szarbii,

n)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania budowy zbiornika retencyjnego na granicy gmin Koniusza i Igołomia-Wawrzeńczyce.

8. Odpowiedź  na interpelacje i wnioski.

9. Sprawy  bieżące i wolne  wnioski.

10. Zakończenie.