Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  19 listopada 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego  Szkoły  Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Biórkowie Wielkim w Publiczne Przedszkole w Biórkowie Wielkim i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Biórkowie Wielkim.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Wierzbnie.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości,  w sprawie podatku rolnego oraz podatku od środków transportu na rok 2020.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Koniusza za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Koniusza.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
 10. Omówienie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratury Rejonowej w Krakowie na uchwałę Rady Gminy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koniusza.
 11. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Koniusza, przyjętego uchwałą nr XLIII/285/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Koniusza.
 12. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości rolnej w Szarbii oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat.
 13. Omówienie projektu uchwały w sprawie zbiornika retencyjnego.
 14. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 15. Zakończenie.